הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן סב

סימן סבעריכה

סי' ס"ב ס"ו ביום ראשון. נ"ב בתשו' הרדב"ז סי' תתס"ג והביאו הריק"ש לקמן סי' ס"ג בשמחזיר גרושתו א"צ לשמוח עמה ואין מברכי' ז' ברכות בסעודה:

שם ז' ימי המשתה. נ"ב אפילו אם הסעודה אחר חצי היום דהשביעי. ואם לא בירך בהמ"ז עד שחשיכה אף שגמר סעודתו קודם שחשיכה. מ"מ אינו מברך ז' ברכות. תשו' גנת וורדים חא"ח סי' נ"ח: