הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן ג

סימן ג עריכה

סימן ג' ס"א אבל אוסר עצמו בגרושה. נ"ב ואם אח"כ חוזר ואומר שאינו כהן ונותן אמתל' לדבריו על מה שהחזיק עצמו לכהן עיין תשו' מהר"י לבית לוי סי' ה' ובתשובת שהובא בלבוש אה"ע בסופו:

ס"ט הגה הבן כהן לכל דבר. נ"ב עיין תשו' עבודת הגרשוני סי' א':