הגהות מיימוניות

לר' מאיר ב"ר יקותיאל הכהן תלמיד מהר"ם מרוטנבורג, יביא פסקי האשכנזים על סדר הרמב"ם.  • הערה: ההגהות מחולקות לפי אותיות על כל הפרק, למשל בהלכות חנוכה אותיות "א" ו"ב" מובאות רק בהלכה ד, אות "ג" בהלכה ה, ואותיות "ד", ו"ה" בהלכה ז וכו'- ע"כ פיצלנו את ההגהות ל-2 חלקים: באחד יבואו כל ההגהות על הפרק ללא חלוקה, ובשני יחולקו ההגהות לפי ההלכות.