הגאון מווילנה על משלי כד


פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל לבך" - כלומר, אף שתראה שהרשע נשאר ברעתו, אל תשמח בנפלו. והיינו:

  • בתחילת נפילתו - תיכף אל תשמח, כי אז שייך לשון שמחה, שהוא דבר חדש ומקרוב בא.
  • ואחר-כך, ובכשלו, שנשאר ברעתו, שאז שייך לשון גילה - הבאה על דבר תמידי שאינו מחודש, כמו שפירשנו למעלה. וכן כאן, שהרשע נשאר ברעתו בתמידות, וגם שהוא שכוח מלדבר על אודותיו, אל תגל בלבך - כשתיזכר בו - אל תגל בלבך.

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פן יראה ה'" - כלומר:

  • בתחילת נפילתו, כשתשמח אז בגלוי, אמר פן יראה ה', שלשון ראיה הוא על דבר הגלוי, כמו שפירשנו בחבקוק.
  • וגם אחר כך, כשתגיל בליבך על היכשלו, בהסתר, אמר ורע בעיניו, כלומר, בדבר שעיניו לבד רואות.
  • והשיב מעליו אפו, כלומר, שישיב ממנו כשלונו, וגם אפו שחרה עליו בתחילה - מכבר.