הגאון מווילנה על משלי יג ט

<< | הגאון מווילנה על משליפרק י"ג • פסוק ט' |
ב • ח • ט • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


משלי י"ג, ט':

אוֹר־צַדִּיקִ֥ים יִשְׂמָ֑ח
  וְנֵ֖ר רְשָׁעִ֣ים יִדְעָֽךְ׃


(משלי יג ט): "אור צדיקים ישמח" - היום נקרא "אור", כמו שנאמר (בראשית א ה): "ויקרא אלהים לאור יום", ועולם הבא דומה ליום, כמו שאמרו חכמינו ז"ל בריש מסכת פסחים.

ו(בבא מציעא פג:): "עולם הזה דומה ללילה", ומה שמאיר בלילה הוא הנר.

וצדיקים, עיקרם האור, שהוא העולם הבא;

ורשעים, עיקרם עולם הזה, שהוא הנר.

וזהו:

  • "אור צדיקים ישמח" - שאורם יתחדש תמיד.
  • "ונר רשעים ידעך" - שהרשעים עיקרם העולם הזה שדומה ללילה, וכן הנר שהוא הגוף. אבל נרם ידעך, פירוש, אפילו העולם הזה שלהם ידעך, כי מרבים עבירות בגופם ואין להם אור, שהיא הנשמה, כלל.

ועוד:

  • "אור צדיקים ישמח" - כמו שאמרו (סוטה כא.): "עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה", לכן הצדיקים, שעוסקים בתורה תמיד, יתוסף אורם. ואף שלפעמים עשו עבירה, "אין עבירה מכבה תורה", ולכן "אור", שהיא התורה (משלי ו כג), של "צדיקים", "ישמח".
  • "ונר רשעים ידעך" - אבל הרשעים אינם עוסקים בתורה, ואף שלפעמים עושים מצוה, שהיא נקראת "נר", כמו שנאמר (משלי ו כג): "כי נר מצוה וגו'", "נר רשעים ידעך", כי עבירה מכבה מצוה, (משלי יב כא): "ורשעים מלאו רע", לכן ידעך נרם.