דגול מרבבה

ספר
דגול מרבבה
פועל גבורות עושה חדשות חדושים הנכתבים על ירכתי הארבע שלחן ערוך כתיבות יד הגדולה

החכם היודע פשר דבר בין ריב לריב ובין דין לדין לדון בתורת אלדינו. העלה שמים בשכלו הבהיר והוריד עוז מבטחה בקרבנו הצרר מי התורה והחכמה בשמלת הבינה. והאיר בחשכת הגלות עת עינינו. ההפיץ און תורתו בתוכנו. ועמד בדת אל וקם נגד כל באשה להחזיק פנות דתינו ואמונתינו. הלא הוא אבי אבי רכב ישראל גאון הגאונים פאר העתים רבן של כל בני הגול'

מוה"רר יחזקאל הלוי לנדא זצלל"הה

אשר הי' אב"ד ור"מ והרביץ תורה פה ק"ק פראג הבירה:

ואני בנו הצעיר באלפי ישראל הלוי לנדא העתקתי ולקטתי הגליונות של ארבע ש"ע ואספתי באמרי"ם ועשיתי שתי אגודות אחד לפני כל יודעי דת ודין העולים ויורדים בעמקי ההלכות ודינים וקראתי בשם דגול מרבבה (הטעם מבואר בהקדמה אשר כתבתי) כולל בקצירות אומר פלפולים וחדושים בפוסקים ראשונים והאחרונים. והשני קראתי בשם שלחן הטהור המטהר כל ארבע ש"ע מהקלקולים הנשמטים באורח חיים וביורה דעה דפוס אמשטרדאם ובאבן העזר ובחשן משפט דפוס פיורדא ובאלה ארבע ש"ע נמצאים חבילות חבילות טעיות המבלבלים דעת רבים אשר אינם מרגישים למצוא מקום הטעות לתקן דבר על אופניו וימששו כעורים זה אומר בכה וזה אומר בכה ורוב דעות שונות גורמים לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. ואנכי באתי לזכות את הרבים

ורשמתי כל התקונים על פי ההגהות עין הבדולח מכבור אדוני אבי מ"ו הגאון זצלל"הה להסיר המכשלה ולהבדילנו מן התועים ושלא יצא ח"ו מתחת ידי דבר שאינו מתוקן אמרתי בשעת הדפוס אחפשה ואחקורה את אשר שכחתי בשעת ההעתקה ובהגיעי לש"ע חשן משפט מצאתי הלקט שכחה כי רבה היא אשר לא שלטו בהם עין כי במקומות רבים התקונים נעשים כנקודות קטנים ומרוב הזמן נמחק הדיו. עם כל זה יגעתי בעמל רב וכתבתי הכל עד שידי מגעת ועשיתי על חשן משפט קונטרס אחרון ושם ימצא המעיין את מבוקשו הנשמט משלחן הטהור. והתקונים התעלומות היא השגגה מצידי כי א"א מ"ו הגאון זצלל"הה לא הניח אף דבר קטן אשר לא תיקן לפלס נתיב ולישר החונה מעגל ההולכים באורח חיים ולא יכשלו לעולם:

וחבל על דאבדין ולא משתכחין הוא הש"ע אבן העזר אשר הי' לאדוני אבי הגאון זצלל"הה מסובב כשתילי זתים בחדושיו ולקח אחד מתלמידיו ונתן אותו לעשות הכרך והאומן לא השגיח וחתך כל הגליונות והוכרחתי להעתיק מאבן העזר בו מעט אשר כתב אאמ"ו זצלל"הה לעת זקנותו:

נדפס פה פראג

ודברי פי חכם חן יוצק לפ"ק

תחת ממשלת אדונינו האדיר והגדול שמו בכל הארץ. רחמן וחסיד הקיסר פראנץ השני ירום הודו ויתנשא מלכות לאריכת ימים ושנים אמן:

געדרוקט אין דער עלזינוואַנגרישע בוכֿדרוקרייא נומרא 31

קישורים חיצוניםעריכה