דברת שלמה - ניצבים

דברת שלמה - פרשת נצבים

בחזרה למפתח הספר דברת שלמה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פרשת נצביםעריכה

פרשת נצבים

פרשת יום הדין הגדולעריכה

אתם נצבים היום כולכם לפי ה' אלהיכם כו'
צ"ל תי' נצבים כמו שהוקשו המפרשים.
ונראה לפי שהי' זה בעת פטירת משה
ונודע שיום הפטירה נקרא יום הדין הגדול
והנה כל נשמות ישראל היו כלולים במשה
וממילא היו גם הם כלולים ביום הדין הגדול
וז"ש לעברך בברי' ד' ובאלתו כו'.

ולכן פרשה זה תמיד קודם ר"ה שהוא ג"כ יום הדין והנה מחמת אימת הדין הגדול בודאי ישראל הק' חוזרים בתשובה שלימה ומקבלים עליהם עול מלכות שמי' שלימה ונודע כי עבד מלך ממלך וז"ש אתם נצבים היום ר"ל שאתם היום בחי' מלכים הנק' נצב כמ"ש נצב מלך וע"יז הוא בחי' נסירה כמו ששמעתי ממורי זללה"ה

כשהמלך הוא בכע' על א' אז הוא עמו אב"א.

אמנם כשאיש הזה מקבל עליו עול מלכותו ויראתו ומבקש ממנו מאד בהכנעה גדולה ומחילה אז הוא מוחל לו ונעש' עמו פב"פ א"כ הכעס שלו שהי' למלך היכן הלך שהי' מבדיל כסותו בינם כיכן הלך אלא שינסר ממנו ונופל יראתו ופחד על האיש הזה ע"י חכמה ובינה של האיש הזה והמ"י ע"כ דפח"ח

והובא בס' ליקוטי אמרים וז"ש לפני ד' אלהיכם ר"ל שנעשה פב"פ כנ"ל


עוד י"ל לפני ד' כמ"ש דהע"ה מלפניך משפטי יצא ועיין בפ' כי תשא במגלת אסתר ע"פ ויאמר המלך לחכמים כו' באריכות מש"ש וז"ש אלהיכם כו' ר"ל שהוא יתברך שיכן עמנו באחדות כמ"ש בזוה"ק אורייתא וקוב"ה וישראל כולא חד כמ"ש ממורי זללה"ה ע"פ אל תבוא במשפט

ר"ל שאנו אומרים להקב"ה שלא יבוא הוא ג"כ עמנו במשפט
כי כשדונין אותנו כביכול גם הוא נידון עמנו
וז"ש כי לא יצדק לפניך כל חי
ר"ל שאנו אומרים להקב"ה
איך יצדק לפניך המלאך המסטין
כי המלאך נקר' כל חי כשהוא בלא גוף
ואיך ערב אל לבו להסטין עלינו - כיון שהוא מסטין עליך ג"כ
ע"כ דפח"ח:

נצבים - לשון עיקובעריכה

עוד י"ל אתם נצבים כו'.
כמ"ש נצב לריב ד' - שהוא באקראי בעלמא ועומד ל' עכבה לדין עמם
כן גם כאן נצבים באקראי בעלמא.

נצבים - עדות עצמיתעריכה

עוד י"ל כמ"ש חז"ל
עונותיו של אדם חקוקים לו על עצמותיו
והוא מעיד על עצמו כל מה שעשה
והעדים מחוייבים לעמוד
וז"ש אתם נצבים כו' - ר"ל להעיד על עצמכם, על כל מעשיכם,

וכיון שאדם יודע מזה בוודאי הוא מתחרט מאוד ומסיר מעליו הבגדים הצואים שהם העונות שנתלכלך ונכנס לתוכם בעת עשותם כמו שחז"ל ע"פ ובכן ראיתי רשעים קבורים ויוצאים מתוכם ע"י התשובה וחרטה ועומד לפני הבורא ב"ה נקי וטהור כמ"ש חי ה' אשר עמדתי לפניו

וז"ש כולכם לפני ד' כו':

נצבים - ישראל יסוד לעולםעריכה

עוד י"ל אתם נצבים כו'.

דרוש ציטוט המקור המקראי או התָּנָאִי (משנה, ברייתא או תוספתא), מנוקד, ובתוספת ביאור אם צריך.

שבני ישראל נקראים תרין ירכין ורגלין - שעליהם עומדין כל העולמות
והם נק' צדיקי יסודי עולם
ובדיבורים ובמעשיהם הטובים מנענעים ומעלים כל העולמות שעליה' לשורשם
כי העולמו' והמדרגות מדובקים ומשורשים בהם
וכן דור אחר דור מודבק ומושרש בדור שלפניו
ונק' לבחי' שלפניו בחי' רגל
וז"ש בזוה"ק עד דמטי רגלין ברגלין
ר"ל בחי' הרגלים של בחי' הרגלים.

כח התפילה של דורינו - נסמך אל אבותינועריכה

ובזה יתורץ כמה קושיות כי איך עלה על לבינו, דור יתום וקטן הזה - לבקש על הגאולה
אחרי אשר קדם לפנינו צדיק עליון, גאוני ארץ, ותנאים ואמוראים ונביאי האמת,
ולא הביאו הגאולה בתפלתם הזכה.
אמנה כ' וזרח השמש ובא השמש
ואחז"ל על שלא שעקה שמשו של משה זרח שמשו של יהושע כו'
וכן כולם
והקשה מוהמ"ע בס' י"א
הלא אמרו חז"ל פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה

ואיך קרא ככ' אותו כאן כ"כ חמה:

כח הרגלים - ע"י קישורם לראש, להניע הגוף כולל הראש עם שכלועריכה

ולפ"ד הנ"ל ע"נ
דהנה כתיב והאלהים עשה את האדם ישר כו'
ר"ל שכל העולמות הם בדמות אדם ישר - וכן העוה"ז
והנה אדה"ר היה' בחי' הראש ולכן נק' ראש עפרות תבל
והאבות היו בחי' זרועות וגוף כנודע
כמ"ש בתיקוני' חסד - דרועא ימינא כו' יוסף בחי' ברית משה ואהרן ונביאי' היו בחי' ירכין
וכן דור אחר דור
עד דמטי רגלין ברגלין
כי כל דור הוא בחי' רגל כנ"ל למה דלעילא מיניה
והן אמת שבראש יש שכל וחיות גדול יותר ממש שיש בגוף וזרועות
וכ"ש בשאר אברין שלמטה מהן
אמנם הראש הוא רק ראש בעצמו לבד
והגוף והזרועות הם מדובקים ומקושרים עם הראש
ויש להם הכח והחיות שלהם המדוקי' בהם וגן ברגלים
כי הרגלי' כשהם הולכין - הולכין עמהם כל האברים עד הראש ועד בכלל

וזהו עד שלא שקעה כו' מורה על גודל הדיבוק והקישור זב"ז בלי שום הפסק כלל ולכן נק' דור שאח"ז ג"כ שמש - על שהוא דבוק ומקושר והולך עם השמש.

ולכן נק' דור הזה עוקבא דמשיחא שהוא לשון עקב שהוא סוף הרגל.

ואעפ"כ יש בנו כח בתפלתינו בהכן לבבינו אליו ית' באמת לפעול יותר מהקדמונים כי יש בנו כח וזכות של כל דורות הראשונים ואבות העולם ואדה"ר הגם שאחז"ל תמה זכות אבות רק ברית אבות לא תמה ר"ל שבדורות הללו כבר תמה זכות אבות שהם הגוף והזרועות כנ"ל ואמנם רק בחי' ירכין ורגלין ושם הוא בחי' הברית - ולכן לא תמה

אבל כשהולכים ברגלים ועוסקים בתורה ובתפילה ובמעשים טובים וזה נקרא הליכה כמ"ש ההולכים בתורת ד' אז בודיא מנענעים כל הגוף עם הראש כנ"ל.

ובזה יובן ג"כ טענות גדעון שאמר להקב"ה אתמול א"ל אבא כו' ממ"נ אם כדאים אנחנו ג"כ תעשה לנו ניסים וישועות ואם לאו - עשה בשביל אבותינו א"ל הקב"ה ללך בדרך הזה כו' ולכאורה איכא למיפרך שאבותינו היו כדאים וראוים בעצתם. ולפ"ד ע"נ שזכות המע"ט שלנו מצורף עם אבותינו כנ"ל היא יותר טוב משלהם בעצמם וז"ש אתם נצבים כו' ראשיכם כו' מחוטב עציך עד שואב מימך כי לכאורה אינו מובן שחוטבי עצים ושואבי מים הם בחי' סט"א ולפ"ד ע"נ ור"ל מחוטב עציך שהיא בחי' הראש והמוח ששם העצה עד שואב מימיך שהוא בחי' תחתונה האלאות הניצוצים שהוא בחי' הרגלים: