דברי הימים ב כתיב מסומן

תורה: בראשית שמות ויקרא במדבר דברים נביאים: יהושע שופטים שמואל א ב מלכים א ב ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר הושע יואל עמוס עובדיה יונה מיכה נחום חבקוק צפניה חגי זכריה מלאכי כתובים: תהלים משלי איוב שיר השירים רות איכה קהלת אסתר דניאל עזרא נחמיה דברי הימים א ב
מהדורות נוספות של דברי הימים ב: עם ניקוד :: עם טעמי המקרא :: עם פירוש :: תצוגה: מסורתית :: עם סימון הפסוקים :: בשורות נפרדות


פרק א א ויתחזק שלמה בן דויד על מלכותו ויהוה אלהיו עמו ויגדלהו למעלה ב ויאמר שלמה לכל ישראל לשרי האלפים והמאות ולשפטים ולכל נשיא לכל ישראל ראשי האבות ג וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון כי שם היה אהל מועד האלהים אשר עשה משה עבד יהוה במדבר ד אבל ארון האלהים העלה דויד מקרית יערים בהכין לו דויד כי נטה לו אהל בירושלם ה ומזבח הנחשת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן יהוה וידרשהו שלמה והקהל ו ויעל שלמה שם על מזבח הנחשת לפני יהוה אשר לאהל מועד ויעל עליו עלות אלף ז בלילה ההוא נראה אלהים לשלמה ויאמר לו שאל מה אתן לך ח ויאמר שלמה לאלהים אתה עשית עם דויד אבי חסד גדול והמלכתני תחתיו ט עתה יהוה אלהים יאמן דברך עם דויד אבי כי אתה המלכתני על עם רב כעפר הארץ י עתה חכמה ומדע תן לי ואצאה לפני העם הזה ואבואה כי מי ישפט את עמך הזה הגדול     יא ויאמר אלהים לשלמה יען אשר היתה זאת עם לבבך ולא שאלת עשר נכסים וכבוד ואת נפש שנאיך וגם ימים רבים לא שאלת ותשאל לך חכמה ומדע אשר תשפוט את עמי אשר המלכתיך עליו יב החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן לך אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה כן יג ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלם מלפני אהל מועד וימלך על ישראל

יד ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם טו ויתן המלך את הכסף ואת הזהב בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרב טז ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוא סחרי המלך מקוא יקחו במחיר יז ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל מלכי החתים ומלכי ארם בידם יוציאו יח ויאמר שלמה לבנות בית לשם יהוה ובית למלכותו פרק ב א ויספר שלמה שבעים אלף איש סבל ושמונים אלף איש חצב בהר ומנצחים עליהם שלשת אלפים ושש מאות

ב וישלח שלמה אל חורם מלך צר לאמר כאשר עשית עם דויד אבי ותשלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו ג הנה אני בונה בית לשם יהוה אלהי להקדיש לו להקטיר לפניו קטרת סמים ומערכת תמיד ועלות לבקר ולערב לשבתות ולחדשים ולמועדי יהוה אלהינו לעולם זאת על ישראל ד והבית אשר אני בונה גדול כי גדול אלהינו מכל האלהים ה ומי יעצר כח לבנות לו בית כי השמים ושמי השמים לא יכלכלהו ומי אני אשר אבנה לו בית כי אם להקטיר לפניו ו ועתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחשת ובברזל ובארגון וכרמיל ותכלת וידע לפתח פתוחים עם החכמים אשר עמי ביהודה ובירושלם אשר הכין דויד אבי ז ושלח לי עצי ארזים ברושים ואלגומים מהלבנון כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון והנה עבדי עם עבדיך ח ולהכין לי עצים לרב כי הבית אשר אני בונה גדול והפלא ט והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף

י ויאמר חורם מלך צר בכתב וישלח אל שלמה באהבת יהוה את עמו נתנך עליהם מלך יא ויאמר חורם ברוך יהוה אלהי ישראל אשר עשה את השמים ואת הארץ אשר נתן לדויד המלך בן חכם יודע שכל ובינה אשר יבנה בית ליהוה ובית למלכותו יב ועתה שלחתי איש חכם יודע בינה לחורם אבי יג בן אשה מן בנות דן ואביו איש צרי יודע לעשות בזהב ובכסף בנחשת בברזל באבנים ובעצים בארגמן בתכלת ובבוץ ובכרמיל ולפתח כל פתוח ולחשב כל מחשבת אשר ינתן לו עם חכמיך וחכמי אדני דויד אביך יד ועתה החטים והשערים השמן והיין אשר אמר אדני ישלח לעבדיו טו ואנחנו נכרת עצים מן הלבנון ככל צרכך ונביאם לך רפסדות על ים יפו ואתה תעלה אתם ירושלם

טז ויספר שלמה כל האנשים הגירים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דויד אביו וימצאו מאה וחמשים אלף ושלשת אלפים ושש מאות יז ויעש מהם שבעים אלף סבל ושמנים אלף חצב בהר ושלשת אלפים ושש מאות מנצחים להעביד את העם פרק ג א ויחל שלמה לבנות את בית יהוה בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי ב ויחל לבנות בחדש השני בשני בשנת ארבע למלכותו ג ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלהים הארך אמות במדה הראשונה אמות ששים ורחב אמות עשרים ד והאולם אשר על פני הארך על פני רחב הבית אמות עשרים והגבה מאה ועשרים ויצפהו מפנימה זהב טהור ה ואת הבית הגדול חפה עץ ברושים ויחפהו זהב טוב ויעל עליו תמרים ושרשרות ו ויצף את הבית אבן יקרה לתפארת והזהב זהב פרוים ז ויחף את הבית הקרות הספים וקירותיו ודלתותיו זהב ופתח כרובים על הקירות     ח ויעש את בית קדש הקדשים ארכו על פני רחב הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ויחפהו זהב טוב לככרים שש מאות ט ומשקל למסמרות לשקלים חמשים זהב והעליות חפה זהב י ויעש בבית קדש הקדשים כרובים שנים מעשה צעצעים ויצפו אתם זהב יא וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר יב וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר יג כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על רגליהם ופניהם לבית     יד ויעש את הפרכת תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ ויעל עליו כרובים     טו ויעש לפני הבית עמודים שנים אמות שלשים וחמש ארך והצפת אשר על ראשו אמות חמש     טז ויעש שרשרות בדביר ויתן על ראש העמדים ויעש רמונים מאה ויתן בשרשרות יז ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם הימיני [הימני] יכין ושם השמאלי בעז     פרק ד א ויעש מזבח נחשת עשרים אמה ארכו ועשרים אמה רחבו ועשר אמות קומתו     ב ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו אל שפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו שלשים באמה יסב אתו סביב ג ודמות בקרים תחת לו סביב סביב סובבים אתו עשר באמה מקיפים את הים סביב שנים טורים הבקר יצוקים במצקתו ד עומד על שנים עשר בקר שלשה פנים צפונה ושלושה פנים ימה ושלשה פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחריהם ביתה ה ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושנה מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל     ו ויעש כיורים עשרה ויתן חמשה מימין וחמשה משמאול לרחצה בהם את מעשה העולה ידיחו בם והים לרחצה לכהנים בו     ז ויעש את מנרות הזהב עשר כמשפטם ויתן בהיכל חמש מימין וחמש משמאול     ח ויעש שלחנות עשרה וינח בהיכל חמשה מימין וחמשה משמאול ויעש מזרקי זהב מאה ט ויעש חצר הכהנים והעזרה הגדולה ודלתות לעזרה ודלתותיהם צפה נחשת י ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה יא ויעש חורם את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם [חורם] לעשות את המלאכה אשר עשה למלך שלמה בבית האלהים     יב עמודים שנים והגלות והכתרות על ראש העמודים שתים והשבכות שתים לכסות את שתי גלות הכתרות אשר על ראש העמודים יג ואת הרמונים ארבע מאות לשתי השבכות שנים טורים רמונים לשבכה האחת לכסות את שתי גלות הכתרות אשר על פני העמודים יד ואת המכנות עשה ואת הכירות עשה על המכנות טו את הים אחד ואת הבקר שנים עשר תחתיו טז ואת הסירות ואת היעים ואת המזלגות ואת כל כליהם עשה חורם אביו למלך שלמה לבית יהוה נחשת מרוק יז בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה יח ויעש שלמה כל הכלים האלה לרב מאד כי לא נחקר משקל הנחשת

יט ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית האלהים ואת מזבח הזהב ואת השלחנות ועליהם לחם הפנים כ ואת המנרות ונרתיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור כא והפרח והנרות והמלקחים זהב הוא מכלות זהב כב והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור ופתח הבית דלתותיו הפנימיות לקדש הקדשים ודלתי הבית להיכל זהב פרק ה א ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה לבית יהוה ויבא שלמה את קדשי דויד אביו ואת הכסף ואת הזהב ואת כל הכלים נתן באצרות בית האלהים

ב אז יקהיל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל ירושלם להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דויד היא ציון ג ויקהלו אל המלך כל איש ישראל בחג הוא החדש השבעי ד ויבאו כל זקני ישראל וישאו הלוים את הארון ה ויעלו את הארון ואת אהל מועד ואת כל כלי הקדש אשר באהל העלו אתם הכהנים הלוים ו והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו לפני הארון מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרב ז ויביאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו אל דביר הבית אל קדש הקדשים אל תחת כנפי הכרובים ח ויהיו הכרובים פרשים כנפים על מקום הארון ויכסו הכרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה ט ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הארון על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהי שם עד היום הזה י אין בארון רק שני הלחות אשר נתן משה בחרב אשר כרת יהוה עם בני ישראל בצאתם ממצרים

יא ויהי בצאת הכהנים מן הקדש כי כל הכהנים הנמצאים התקדשו אין לשמור למחלקות יב והלוים המשררים לכלם לאסף להימן לידתון ולבניהם ולאחיהם מלבשים בוץ במצלתים ובנבלים וכנרות עמדים מזרח למזבח ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצררים [מחצרים] בחצצרות יג ויהי כאחד למחצצרים [למחצרים] ולמשררים להשמיע קול אחד להלל ולהדות ליהוה וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית יהוה יד ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית האלהים

פרק ו א אז אמר שלמה יהוה אמר לשכון בערפל ב ואני בניתי בית זבל לך ומכון לשבתך עולמים ג ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד ד ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דויד אבי ובידיו מלא לאמר ה מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל ו ואבחר בירושלם להיות שמי שם ואבחר בדויד להיות על עמי ישראל ז ויהי עם לבב דויד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל ח ויאמר יהוה אל דויד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי ה‍טיבות כי היה עם לבבך ט רק אתה לא תבנה הבית כי בנך היוצא מחלציך הוא יבנה הבית לשמי י ויקם יהוה את דברו אשר דבר ואקום תחת דויד אבי ואשב על כסא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל יא ואשים שם את הארון אשר שם ברית יהוה אשר כרת עם בני ישראל יב ויעמד לפני מזבח יהוה נגד כל קהל ישראל ויפרש כפיו יג כי עשה שלמה כיור נחשת ויתנהו בתוך העזרה חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו ואמות שלוש קומתו ויעמד עליו ויברך על ברכיו נגד כל קהל ישראל ויפרש כפיו השמימה יד ויאמר יהוה אלהי ישראל אין כמוך אלהים בשמים ובארץ שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל לבם טו אשר שמרת לעבדך דויד אבי את אשר דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה טז ועתה יהוה אלהי ישראל שמר לעבדך דויד אבי את אשר דברת לו לאמר לא יכרת לך איש מלפני יושב על כסא ישראל רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת בתורתי כאשר הלכת לפני יז ועתה יהוה אלהי ישראל יאמן דברך אשר דברת לעבדך לדויד יח כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי יט ופנית אל תפלת עבדך ואל תחנתו יהוה אלהי לשמע אל הרנה ואל התפלה אשר עבדך מתפלל לפניך כ להיות עיניך פתחות אל הבית הזה יומם ולילה אל המקום אשר אמרת לשום שמך שם לשמוע אל התפלה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה כא ושמעת אל תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע ממקום שבתך מן השמים ושמעת וסלחת כב אם יחטא איש לרעהו ונשא בו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה כג ואתה תשמע מן השמים ועשית ושפטת את עבדיך להשיב לרשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו     כד ואם ינגף עמך ישראל לפני אויב כי יחטאו לך ושבו והודו את שמך והתפללו והתחננו לפניך בבית הזה כה ואתה תשמע מן השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל והשיבותם אל האדמה אשר נתתה להם ולאבתיהם

כו בהעצר השמים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך והתפללו אל המקום הזה והודו את שמך מחטאתם ישובון כי תענם כז ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל כי תורם אל הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתתה מטר על ארצך אשר נתתה לעמך לנחלה     כח רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה שדפון וירקון ארבה וחסיל כי יהיה כי יצר לו אויביו בארץ שעריו כל נגע וכל מחלה כט כל תפלה כל תחנה אשר יהיה לכל האדם ולכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגעו ומכאבו ופרש כפיו אל הבית הזה ל ואתה תשמע מן השמים מכון שבתך וסלחת ונתתה לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו כי אתה לבדך ידעת את לבב בני האדם לא למען ייראוך ללכת בדרכיך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה אשר נתתה לאבתינו     לב וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך הגדול וידך החזקה וזרועך הנטויה ובאו והתפללו אל הבית הזה לג ואתה תשמע מן השמים ממכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי למען ידעו כל עמי הארץ את שמך וליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי לד כי יצא עמך למלחמה על אויביו בדרך אשר תשלחם והתפללו אליך דרך העיר הזאת אשר בחרת בה והבית אשר בניתי לשמך לה ושמעת מן השמים את תפלתם ואת תחנתם ועשית משפטם לו כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שוביהם אל ארץ רחוקה או קרובה לז והשיבו אל לבבם בארץ אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שבים לאמר חטאנו העוינו ורשענו לח ושבו אליך בכל לבם ובכל נפשם בארץ שבים אשר שבו אתם והתפללו דרך ארצם אשר נתתה לאבותם והעיר אשר בחרת ולבית אשר בניתי לשמך לט ושמעת מן השמים ממכון שבתך את תפלתם ואת תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לך מ עתה אלהי יהיו נא עיניך פתחות ואזניך קשבות לתפלת המקום הזה     מא ועתה קומה יהוה אלהים לנוחך אתה וארון עזך כהניך יהוה אלהים ילבשו תשועה וחסידיך ישמחו בטוב מב יהוה אלהים אל תשב פני משיחיך זכרה לחסדי דויד עבדך

פרק ז א וככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העלה והזבחים וכבוד יהוה מלא את הבית ב ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית יהוה כי מלא כבוד יהוה את בית יהוה ג וכל בני ישראל ראים ברדת האש וכבוד יהוה על הבית ויכרעו אפים ארצה על הרצפה וישתחוו והודות ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו ד והמלך וכל העם זבחים זבח לפני יהוה     ה ויזבח המלך שלמה את זבח הבקר עשרים ושנים אלף וצאן מאה ועשרים אלף ויחנכו את בית האלהים המלך וכל העם ו והכהנים על משמרותם עמדים והלוים בכלי שיר יהוה אשר עשה דויד המלך להדות ליהוה כי לעולם חסדו בהלל דויד בידם והכהנים מחצצרים [מחצרים] נגדם וכל ישראל עמדים     ז ויקדש שלמה את תוך החצר אשר לפני בית יהוה כי עשה שם העלות ואת חלבי השלמים כי מזבח הנחשת אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את העלה ואת המנחה ואת החלבים ח ויעש שלמה את החג בעת ההיא שבעת ימים וכל ישראל עמו קהל גדול מאד מלבוא חמת עד נחל מצרים ט ויעשו ביום השמיני עצרת כי חנכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים י וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את העם לאהליהם שמחים וטובי לב על הטובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה ולישראל עמו יא ויכל שלמה את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל הבא על לב שלמה לעשות בבית יהוה ובביתו הצליח

יב וירא יהוה אל שלמה בלילה ויאמר לו שמעתי את תפלתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח יג הן אעצר השמים ולא יהיה מטר והן אצוה על חגב לאכול הארץ ואם אשלח דבר בעמי יד ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם טו עתה עיני יהיו פתחות ואזני קשבות לתפלת המקום הזה טז ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים יז ואתה אם תלך לפני כאשר הלך דויד אביך ולעשות ככל אשר צויתיך וחקי ומשפטי תשמור יח והקימותי את כסא מלכותך כאשר כרתי לדויד אביך לאמר לא יכרת לך איש מושל בישראל יט ואם תשובון אתם ועזבתם חקותי ומצותי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם כ ונתשתים מעל אדמתי אשר נתתי להם ואת הבית הזה אשר הקדשתי לשמי אשליך מעל פני ואתננו למשל ולשנינה בכל העמים כא והבית הזה אשר היה עליון לכל עבר עליו ישם ואמר במה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה כב ואמרו על אשר עזבו את יהוה אלהי אבתיהם אשר הוציאם מארץ מצרים ויחזיקו באלהים אחרים וישתחוו להם ויעבדום על כן הביא עליהם את כל הרעה הזאת

פרק ח א ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את בית יהוה ואת ביתו ב והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את בני ישראל ג וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה ד ויבן את תדמר במדבר ואת כל ערי המסכנות אשר בנה בחמת ה ויבן את בית חורון העליון ואת בית חורון התחתון ערי מצור חומות דלתים ובריח ו ואת בעלת ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת כל ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת כל חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו ז כל העם הנותר מן החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אשר לא מישראל המה ח מן בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא כלום בני ישראל ויעלם שלמה למס עד היום הזה ט ומן בני ישראל אשר לא נתן שלמה לעבדים למלאכתו כי המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו

י ואלה שרי הנציבים [הנצבים] אשר למלך שלמה חמשים ומאתים הרדים בעם יא ואת בת פרעה העלה שלמה מעיר דויד לבית אשר בנה לה כי אמר לא תשב אשה לי בבית דויד מלך ישראל כי קדש המה אשר באה אליהם ארון יהוה

יב אז העלה שלמה עלות ליהוה על מזבח יהוה אשר בנה לפני האולם יג ובדבר יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות יד ויעמד כמשפט דויד אביו את מחלקות הכהנים על עבדתם והלוים על משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר יום ביומו והשוערים במחלקותם לשער ושער כי כן מצות דויד איש האלהים טו ולא סרו מצות המלך על הכהנים והלוים לכל דבר ולאצרות טז ותכן כל מלאכת שלמה עד היום מוסד בית יהוה ועד כלתו שלם בית יהוה     יז אז הלך שלמה לעציון גבר ואל אילות על שפת הים בארץ אדום יח וישלח לו חורם ביד עבדיו אוניות [אניות] ועבדים יודעי ים ויבאו עם עבדי שלמה אופירה ויקחו משם ארבע מאות וחמשים ככר זהב ויביאו אל המלך שלמה

פרק ט א ומלכת שבא שמעה את שמע שלמה ותבוא לנסות את שלמה בחידות בירושלם בחיל כבד מאד וגמלים נשאים בשמים וזהב לרב ואבן יקרה ותבוא אל שלמה ותדבר עמו את כל אשר היה עם לבבה ב ויגד לה שלמה את כל דבריה ולא נעלם דבר משלמה אשר לא הגיד לה ג ותרא מלכת שבא את חכמת שלמה והבית אשר בנה ד ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו ומלבושיהם ועליתו אשר יעלה בית יהוה ולא היה עוד בה רוח ה ותאמר אל המלך אמת הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חכמתך ו ולא האמנתי לדבריהם עד אשר באתי ותראינה עיני והנה לא הגד לי חצי מרבית חכמתך יספת על השמועה אשר שמעתי ז אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד ושמעים את חכמתך ח יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסאו למלך ליהוה אלהיך באהבת אלהיך את ישראל להעמידו לעולם ויתנך עליהם למלך לעשות משפט וצדקה ט ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים לרב מאד ואבן יקרה ולא היה כבשם ההוא אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה י וגם עבדי חירם [חורם] ועבדי שלמה אשר הביאו זהב מאופיר הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה יא ויעש המלך את עצי האלגומים מסלות לבית יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ולא נראו כהם לפנים בארץ יהודה יב והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מלבד אשר הביאה אל המלך ותהפך ותלך לארצה היא ועבדיה

יג ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת שש מאות וששים ושש ככרי זהב יד לבד מאנשי התרים והסחרים מביאים וכל מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה טו ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב שחוט שש מאות זהב שחוט יעלה על הצנה האחת טז ושלש מאות מגנים זהב שחוט שלש מאות זהב יעלה על המגן האחת ויתנם המלך בבית יער הלבנון

יז ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב טהור יח ושש מעלות לכסא וכבש בזהב לכסא מאחזים וידות מזה ומזה על מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות יט ושנים עשר אריות עמדים שם על שש המעלות מזה ומזה לא נעשה כן לכל ממלכה כ וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה כא כי אניות למלך הלכות תרשיש עם עבדי חורם אחת לשלוש שנים תבואנה אניות תרשיש נשאות זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים

כב ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר וחכמה כג וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה לשמע את חכמתו אשר נתן האלהים בלבו כד והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות נשק ובשמים סוסים ופרדים דבר שנה בשנה

כה ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם כו ויהי מושל בכל המלכים מן הנהר ועד ארץ פלשתים ועד גבול מצרים כז ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרב כח ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה ומכל הארצות כט ושאר דברי שלמה הראשנים והאחרונים הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני ובחזות יעדי [יעדו] החזה על ירבעם בן נבט ל וימלך שלמה בירושלם על כל ישראל ארבעים שנה לא וישכב שלמה עם אבתיו ויקברהו בעיר דויד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו

פרק י א וילך רחבעם שכמה כי שכם באו כל ישראל להמליך אתו ב ויהי כשמע ירבעם בן נבט והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישב ירבעם ממצרים ג וישלחו ויקראו לו ויבא ירבעם וכל ישראל וידברו אל רחבעם לאמר ד אביך הקשה את עלנו ועתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך ה ויאמר אלהם עוד שלשת ימים ושובו אלי וילך העם     ו ויועץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עמדים לפני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר ז וידברו אליו לאמר אם תהיה לטוב להעם הזה ורציתם ודברת אלהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים ח ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את הילדים אשר גדלו אתו העמדים לפניו ט ויאמר אלהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן העל אשר נתן אביך עלינו י וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה תאמר לעם אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי יא ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים     יב ויבא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלשי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלשי יג ויענם המלך קשה ויעזב המלך רחבעם את עצת הזקנים יד וידבר אלהם כעצת הילדים לאמר אכביד את עלכם ואני אסיף עליו אבי יסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים טו ולא שמע המלך אל העם כי היתה נסבה מעם האלהים למען הקים יהוה את דברו אשר דבר ביד אחיהו השלוני אל ירבעם בן נבט טז וכל ישראל כי לא שמע המלך להם וישיבו העם את המלך לאמר מה לנו חלק בדויד ולא נחלה בבן ישי איש לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דויד וילך כל ישראל לאהליו     יז ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם יח וישלח המלך רחבעם את הדרם אשר על המס וירגמו בו בני ישראל אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם     יט ויפשעו ישראל בבית דויד עד היום הזה     פרק יא א ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם

ב ויהי דבר יהוה אל שמעיהו איש האלהים לאמר ג אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימן לאמר ד כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי יהוה וישבו מלכת אל ירבעם

ה וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה ו ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע ז ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם ח ואת גת ואת מרשה ואת זיף ט ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה י ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות יא ויחזק את המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין יב ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן     יג והכהנים והלוים אשר בכל ישראל התיצבו עליו מכל גבולם יד כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה טו ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה טז ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את לבבם לבקש את יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם יז ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש יח ויקח לו רחבעם אשה את מחלת בן [בת] ירימות בן דויד אביהיל בת אליאב בן ישי יט ותלד לו בנים את יעוש ואת שמריה ואת זהם כ ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שלמית כא ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות כב ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו כג ויבן ויפרץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים פרק יב א ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת יהוה וכל ישראל עמו

ב ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלם כי מעלו ביהוה ג באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים לובים סכיים וכושים ד וילכד את ערי המצרות אשר ליהודה ויבא עד ירושלם     ה ושמעיה הנביא בא אל רחבעם ושרי יהודה אשר נאספו אל ירושלם מפני שישק ויאמר להם כה אמר יהוה אתם עזבתם אתי ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק ו ויכנעו שרי ישראל והמלך ויאמרו צדיק יהוה ז ובראות יהוה כי נכנעו היה דבר יהוה אל שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא תתך חמתי בירושלם ביד שישק ח כי יהיו לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות     ט ויעל שישק מלך מצרים על ירושלם ויקח את אצרות בית יהוה ואת אצרות בית המלך את הכל לקח ויקח את מגני הזהב אשר עשה שלמה י ויעש המלך רחבעם תחתיהם מגני נחשת והפקיד על יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך יא ויהי מדי בוא המלך בית יהוה באו הרצים ונשאום והשבום אל תא הרצים יב ובהכנעו שב ממנו אף יהוה ולא להשחית לכלה וגם ביהודה היה דברים טובים     יג ויתחזק המלך רחבעם בירושלם וימלך כי בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר בחר יהוה לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית יד ויעש הרע כי לא הכין לבו לדרוש את יהוה     טו ודברי רחבעם הראשנים והאחרונים הלא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה להתיחש ומלחמות רחבעם וירבעם כל הימים טז וישכב רחבעם עם אבתיו ויקבר בעיר דויד וימלך אביה בנו תחתיו

פרק יג א בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם וימלך אביה על יהודה ב שלוש שנים מלך בירושלם ושם אמו מיכיהו בת אוריאל מן גבעה ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם ג ויאסר אביה את המלחמה בחיל גבורי מלחמה ארבע מאות אלף איש בחור וירבעם ערך עמו מלחמה בשמונה מאות אלף איש בחור גבור חיל     ד ויקם אביה מעל להר צמרים אשר בהר אפרים ויאמר שמעוני ירבעם וכל ישראל ה הלא לכם לדעת כי יהוה אלהי ישראל נתן ממלכה לדויד על ישראל לעולם לו ולבניו ברית מלח     ו ויקם ירבעם בן נבט עבד שלמה בן דויד וימרד על אדניו ז ויקבצו עליו אנשים רקים בני בליעל ויתאמצו על רחבעם בן שלמה ורחבעם היה נער ורך לבב ולא התחזק לפניהם ח ועתה אתם אמרים להתחזק לפני ממלכת יהוה ביד בני דויד ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב אשר עשה לכם ירבעם לאלהים ט הלא הדחתם את כהני יהוה את בני אהרן והלוים ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות כל הבא למלא ידו בפר בן בקר ואילם שבעה והיה כהן ללא אלהים     י ואנחנו יהוה אלהינו ולא עזבנהו וכהנים משרתים ליהוה בני אהרן והלוים במלאכת יא ומקטרים ליהוה עלות בבקר בבקר ובערב בערב וקטרת סמים ומערכת לחם על השלחן הטהור ומנורת הזהב ונרתיה לבער בערב בערב כי שמרים אנחנו את משמרת יהוה אלהינו ואתם עזבתם אתו יב והנה עמנו בראש האלהים וכהניו וחצצרות התרועה להריע עליכם בני ישראל אל תלחמו עם יהוה אלהי אבתיכם כי לא תצליחו יג וירבעם הסב את המארב לבוא מאחריהם ויהיו לפני יהודה והמארב מאחריהם יד ויפנו יהודה והנה להם המלחמה פנים ואחור ויצעקו ליהוה והכהנים מחצצרים [מחצרים] בחצצרות טו ויריעו איש יהודה ויהי בהריע איש יהודה והאלהים נגף את ירבעם וכל ישראל לפני אביה ויהודה טז וינוסו בני ישראל מפני יהודה ויתנם אלהים בידם יז ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה ויפלו חללים מישראל חמש מאות אלף איש בחור יח ויכנעו בני ישראל בעת ההיא ויאמצו בני יהודה כי נשענו על יהוה אלהי אבותיהם יט וירדף אביה אחרי ירבעם וילכד ממנו ערים את בית אל ואת בנותיה ואת ישנה ואת בנותיה ואת עפרון [עפרין] ובנתיה כ ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביהו ויגפהו יהוה וימת

כא ויתחזק אביהו וישא לו נשים ארבע עשרה ויולד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות     כב ויתר דברי אביה ודרכיו ודבריו כתובים במדרש הנביא עדו כג וישכב אביה עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אסא בנו תחתיו בימיו שקטה הארץ עשר שנים

פרק יד א ויעש אסא הטוב והישר בעיני יהוה אלהיו ב ויסר את מזבחות הנכר והבמות וישבר את המצבות ויגדע את האשרים ג ויאמר ליהודה לדרוש את יהוה אלהי אבותיהם ולעשות התורה והמצוה ד ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים ותשקט הממלכה לפניו ה ויבן ערי מצורה ביהודה כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה כי הניח יהוה לו ו ויאמר ליהודה נבנה את הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו

ז ויהי לאסא חיל נשא צנה ורמח מיהודה שלש מאות אלף ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף כל אלה גבורי חיל     ח ויצא אליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות שלש מאות ויבא עד מרשה {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יד|ט}} {{Node-count limit exceeded|יד ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יד|י}} {{Node-count limit exceeded|יד י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יד|יא}} {{Node-count limit exceeded|יד יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יד|יב}} {{Node-count limit exceeded|יד יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יד|יג}} {{Node-count limit exceeded|יד יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יד|יד}} {{Node-count limit exceeded|יד יד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|א}} {{Node-count limit exceeded|טו א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|ב}} {{Node-count limit exceeded|טו ב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|ג}} {{Node-count limit exceeded|טו ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|ד}} {{Node-count limit exceeded|טו ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|ה}} {{Node-count limit exceeded|טו ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|ו}} {{Node-count limit exceeded|טו ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|ז}} {{Node-count limit exceeded|טו ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|ח}} {{Node-count limit exceeded|טו ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|ט}} {{Node-count limit exceeded|טו ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|י}} {{Node-count limit exceeded|טו י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|יא}} {{Node-count limit exceeded|טו יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|יב}} {{Node-count limit exceeded|טו יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|יג}} {{Node-count limit exceeded|טו יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|יד}} {{Node-count limit exceeded|טו יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|טו}} {{Node-count limit exceeded|טו טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|טז}} {{Node-count limit exceeded|טו טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|יז}} {{Node-count limit exceeded|טו יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|יח}} {{Node-count limit exceeded|טו יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טו|יט}} {{Node-count limit exceeded|טו יט}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|א}} {{Node-count limit exceeded|טז א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|ב}} {{Node-count limit exceeded|טז ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|ג}} {{Node-count limit exceeded|טז ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|ד}} {{Node-count limit exceeded|טז ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|ה}} {{Node-count limit exceeded|טז ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|ו}} {{Node-count limit exceeded|טז ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|ז}} {{Node-count limit exceeded|טז ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|ח}} {{Node-count limit exceeded|טז ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|ט}} {{Node-count limit exceeded|טז ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|י}} {{Node-count limit exceeded|טז י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|יא}} {{Node-count limit exceeded|טז יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|יב}} {{Node-count limit exceeded|טז יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|יג}} {{Node-count limit exceeded|טז יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|טז|יד}} {{Node-count limit exceeded|טז יד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|א}} {{Node-count limit exceeded|יז א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|ב}} {{Node-count limit exceeded|יז ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|ג}} {{Node-count limit exceeded|יז ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|ד}} {{Node-count limit exceeded|יז ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|ה}} {{Node-count limit exceeded|יז ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|ו}} {{Node-count limit exceeded|יז ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|ז}} {{Node-count limit exceeded|יז ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|ח}} {{Node-count limit exceeded|יז ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|ט}} {{Node-count limit exceeded|יז ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|י}} {{Node-count limit exceeded|יז י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|יא}} {{Node-count limit exceeded|יז יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|יב}} {{Node-count limit exceeded|יז יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|יג}} {{Node-count limit exceeded|יז יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|יד}} {{Node-count limit exceeded|יז יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|טו}} {{Node-count limit exceeded|יז טו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|טז}} {{Node-count limit exceeded|יז טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|יז}} {{Node-count limit exceeded|יז יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|יח}} {{Node-count limit exceeded|יז יח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יז|יט}} {{Node-count limit exceeded|יז יט}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|א}} {{Node-count limit exceeded|יח א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ב}} {{Node-count limit exceeded|יח ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ג}} {{Node-count limit exceeded|יח ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ד}} {{Node-count limit exceeded|יח ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ה}} {{Node-count limit exceeded|יח ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ו}} {{Node-count limit exceeded|יח ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ז}} {{Node-count limit exceeded|יח ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ח}} {{Node-count limit exceeded|יח ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ט}} {{Node-count limit exceeded|יח ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|י}} {{Node-count limit exceeded|יח י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|יא}} {{Node-count limit exceeded|יח יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|יב}} {{Node-count limit exceeded|יח יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|יג}} {{Node-count limit exceeded|יח יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|יד}} {{Node-count limit exceeded|יח יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|טו}} {{Node-count limit exceeded|יח טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|טז}} {{Node-count limit exceeded|יח טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|יז}} {{Node-count limit exceeded|יח יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|יח}} {{Node-count limit exceeded|יח יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|יט}} {{Node-count limit exceeded|יח יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כ}} {{Node-count limit exceeded|יח כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כא}} {{Node-count limit exceeded|יח כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כב}} {{Node-count limit exceeded|יח כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כג}} {{Node-count limit exceeded|יח כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כד}} {{Node-count limit exceeded|יח כד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כה}} {{Node-count limit exceeded|יח כה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כו}} {{Node-count limit exceeded|יח כו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כז}} {{Node-count limit exceeded|יח כז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כח}} {{Node-count limit exceeded|יח כח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|כט}} {{Node-count limit exceeded|יח כט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|ל}} {{Node-count limit exceeded|יח ל}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|לא}} {{Node-count limit exceeded|יח לא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|לב}} {{Node-count limit exceeded|יח לב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|לג}} {{Node-count limit exceeded|יח לג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יח|לד}} {{Node-count limit exceeded|יח לד}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|א}} {{Node-count limit exceeded|יט א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|ב}} {{Node-count limit exceeded|יט ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|ג}} {{Node-count limit exceeded|יט ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|ד}} {{Node-count limit exceeded|יט ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|ה}} {{Node-count limit exceeded|יט ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|ו}} {{Node-count limit exceeded|יט ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|ז}} {{Node-count limit exceeded|יט ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|ח}} {{Node-count limit exceeded|יט ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|ט}} {{Node-count limit exceeded|יט ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|י}} {{Node-count limit exceeded|יט י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|יט|יא}} {{Node-count limit exceeded|יט יא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|א}} {{Node-count limit exceeded|כ א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ב}} {{Node-count limit exceeded|כ ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ג}} {{Node-count limit exceeded|כ ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ד}} {{Node-count limit exceeded|כ ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ה}} {{Node-count limit exceeded|כ ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ו}} {{Node-count limit exceeded|כ ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ז}} {{Node-count limit exceeded|כ ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ח}} {{Node-count limit exceeded|כ ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ט}} {{Node-count limit exceeded|כ ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|י}} {{Node-count limit exceeded|כ י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|יא}} {{Node-count limit exceeded|כ יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|יב}} {{Node-count limit exceeded|כ יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|יג}} {{Node-count limit exceeded|כ יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|יד}} {{Node-count limit exceeded|כ יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|טו}} {{Node-count limit exceeded|כ טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|טז}} {{Node-count limit exceeded|כ טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|יז}} {{Node-count limit exceeded|כ יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|יח}} {{Node-count limit exceeded|כ יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|יט}} {{Node-count limit exceeded|כ יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כ}} {{Node-count limit exceeded|כ כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כא}} {{Node-count limit exceeded|כ כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כב}} {{Node-count limit exceeded|כ כב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כג}} {{Node-count limit exceeded|כ כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כד}} {{Node-count limit exceeded|כ כד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כה}} {{Node-count limit exceeded|כ כה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כו}} {{Node-count limit exceeded|כ כו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כז}} {{Node-count limit exceeded|כ כז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כח}} {{Node-count limit exceeded|כ כח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|כט}} {{Node-count limit exceeded|כ כט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|ל}} {{Node-count limit exceeded|כ ל}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|לא}} {{Node-count limit exceeded|כ לא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|לב}} {{Node-count limit exceeded|כ לב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|לג}} {{Node-count limit exceeded|כ לג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|לד}} {{Node-count limit exceeded|כ לד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|לה}} {{Node-count limit exceeded|כ לה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|לו}} {{Node-count limit exceeded|כ לו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כ|לז}} {{Node-count limit exceeded|כ לז}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|א}} {{Node-count limit exceeded|כא א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|ב}} {{Node-count limit exceeded|כא ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|ג}} {{Node-count limit exceeded|כא ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|ד}} {{Node-count limit exceeded|כא ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|ה}} {{Node-count limit exceeded|כא ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|ו}} {{Node-count limit exceeded|כא ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|ז}} {{Node-count limit exceeded|כא ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|ח}} {{Node-count limit exceeded|כא ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|ט}} {{Node-count limit exceeded|כא ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|י}} {{Node-count limit exceeded|כא י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|יא}} {{Node-count limit exceeded|כא יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|יב}} {{Node-count limit exceeded|כא יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|יג}} {{Node-count limit exceeded|כא יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|יד}} {{Node-count limit exceeded|כא יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|טו}} {{Node-count limit exceeded|כא טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|טז}} {{Node-count limit exceeded|כא טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|יז}} {{Node-count limit exceeded|כא יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|יח}} {{Node-count limit exceeded|כא יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|יט}} {{Node-count limit exceeded|כא יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כא|כ}} {{Node-count limit exceeded|כא כ}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|א}} {{Node-count limit exceeded|כב א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|ב}} {{Node-count limit exceeded|כב ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|ג}} {{Node-count limit exceeded|כב ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|ד}} {{Node-count limit exceeded|כב ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|ה}} {{Node-count limit exceeded|כב ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|ו}} {{Node-count limit exceeded|כב ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|ז}} {{Node-count limit exceeded|כב ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|ח}} {{Node-count limit exceeded|כב ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|ט}} {{Node-count limit exceeded|כב ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|י}} {{Node-count limit exceeded|כב י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|יא}} {{Node-count limit exceeded|כב יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כב|יב}} {{Node-count limit exceeded|כב יב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|א}} {{Node-count limit exceeded|כג א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|ב}} {{Node-count limit exceeded|כג ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|ג}} {{Node-count limit exceeded|כג ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|ד}} {{Node-count limit exceeded|כג ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|ה}} {{Node-count limit exceeded|כג ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|ו}} {{Node-count limit exceeded|כג ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|ז}} {{Node-count limit exceeded|כג ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|ח}} {{Node-count limit exceeded|כג ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|ט}} {{Node-count limit exceeded|כג ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|י}} {{Node-count limit exceeded|כג י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|יא}} {{Node-count limit exceeded|כג יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|יב}} {{Node-count limit exceeded|כג יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|יג}} {{Node-count limit exceeded|כג יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|יד}} {{Node-count limit exceeded|כג יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|טו}} {{Node-count limit exceeded|כג טו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|טז}} {{Node-count limit exceeded|כג טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|יז}} {{Node-count limit exceeded|כג יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|יח}} {{Node-count limit exceeded|כג יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|יט}} {{Node-count limit exceeded|כג יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|כ}} {{Node-count limit exceeded|כג כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כג|כא}} {{Node-count limit exceeded|כג כא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|א}} {{Node-count limit exceeded|כד א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|ב}} {{Node-count limit exceeded|כד ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|ג}} {{Node-count limit exceeded|כד ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|ד}} {{Node-count limit exceeded|כד ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|ה}} {{Node-count limit exceeded|כד ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|ו}} {{Node-count limit exceeded|כד ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|ז}} {{Node-count limit exceeded|כד ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|ח}} {{Node-count limit exceeded|כד ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|ט}} {{Node-count limit exceeded|כד ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|י}} {{Node-count limit exceeded|כד י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|יא}} {{Node-count limit exceeded|כד יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|יב}} {{Node-count limit exceeded|כד יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|יג}} {{Node-count limit exceeded|כד יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|יד}} {{Node-count limit exceeded|כד יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|טו}} {{Node-count limit exceeded|כד טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|טז}} {{Node-count limit exceeded|כד טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|יז}} {{Node-count limit exceeded|כד יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|יח}} {{Node-count limit exceeded|כד יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|יט}} {{Node-count limit exceeded|כד יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|כ}} {{Node-count limit exceeded|כד כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|כא}} {{Node-count limit exceeded|כד כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|כב}} {{Node-count limit exceeded|כד כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|כג}} {{Node-count limit exceeded|כד כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|כד}} {{Node-count limit exceeded|כד כד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|כה}} {{Node-count limit exceeded|כד כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|כו}} {{Node-count limit exceeded|כד כו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כד|כז}} {{Node-count limit exceeded|כד כז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|א}} {{Node-count limit exceeded|כה א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|ב}} {{Node-count limit exceeded|כה ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|ג}} {{Node-count limit exceeded|כה ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|ד}} {{Node-count limit exceeded|כה ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|ה}} {{Node-count limit exceeded|כה ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|ו}} {{Node-count limit exceeded|כה ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|ז}} {{Node-count limit exceeded|כה ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|ח}} {{Node-count limit exceeded|כה ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|ט}} {{Node-count limit exceeded|כה ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|י}} {{Node-count limit exceeded|כה י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|יא}} {{Node-count limit exceeded|כה יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|יב}} {{Node-count limit exceeded|כה יב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|יג}} {{Node-count limit exceeded|כה יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|יד}} {{Node-count limit exceeded|כה יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|טו}} {{Node-count limit exceeded|כה טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|טז}} {{Node-count limit exceeded|כה טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|יז}} {{Node-count limit exceeded|כה יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|יח}} {{Node-count limit exceeded|כה יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|יט}} {{Node-count limit exceeded|כה יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כ}} {{Node-count limit exceeded|כה כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כא}} {{Node-count limit exceeded|כה כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כב}} {{Node-count limit exceeded|כה כב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כג}} {{Node-count limit exceeded|כה כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כד}} {{Node-count limit exceeded|כה כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כה}} {{Node-count limit exceeded|כה כה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כו}} {{Node-count limit exceeded|כה כו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כז}} {{Node-count limit exceeded|כה כז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כה|כח}} {{Node-count limit exceeded|כה כח}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|א}} {{Node-count limit exceeded|כו א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|ב}} {{Node-count limit exceeded|כו ב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|ג}} {{Node-count limit exceeded|כו ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|ד}} {{Node-count limit exceeded|כו ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|ה}} {{Node-count limit exceeded|כו ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|ו}} {{Node-count limit exceeded|כו ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|ז}} {{Node-count limit exceeded|כו ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|ח}} {{Node-count limit exceeded|כו ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|ט}} {{Node-count limit exceeded|כו ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|י}} {{Node-count limit exceeded|כו י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|יא}} {{Node-count limit exceeded|כו יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|יב}} {{Node-count limit exceeded|כו יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|יג}} {{Node-count limit exceeded|כו יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|יד}} {{Node-count limit exceeded|כו יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|טו}} {{Node-count limit exceeded|כו טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|טז}} {{Node-count limit exceeded|כו טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|יז}} {{Node-count limit exceeded|כו יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|יח}} {{Node-count limit exceeded|כו יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|יט}} {{Node-count limit exceeded|כו יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|כ}} {{Node-count limit exceeded|כו כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|כא}} {{Node-count limit exceeded|כו כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|כב}} {{Node-count limit exceeded|כו כב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כו|כג}} {{Node-count limit exceeded|כו כג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|א}} {{Node-count limit exceeded|כז א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|ב}} {{Node-count limit exceeded|כז ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|ג}} {{Node-count limit exceeded|כז ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|ד}} {{Node-count limit exceeded|כז ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|ה}} {{Node-count limit exceeded|כז ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|ו}} {{Node-count limit exceeded|כז ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|ז}} {{Node-count limit exceeded|כז ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|ח}} {{Node-count limit exceeded|כז ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כז|ט}} {{Node-count limit exceeded|כז ט}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|א}} {{Node-count limit exceeded|כח א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|ב}} {{Node-count limit exceeded|כח ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|ג}} {{Node-count limit exceeded|כח ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|ד}} {{Node-count limit exceeded|כח ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|ה}} {{Node-count limit exceeded|כח ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|ו}} {{Node-count limit exceeded|כח ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|ז}} {{Node-count limit exceeded|כח ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|ח}} {{Node-count limit exceeded|כח ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|ט}} {{Node-count limit exceeded|כח ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|י}} {{Node-count limit exceeded|כח י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|יא}} {{Node-count limit exceeded|כח יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|יב}} {{Node-count limit exceeded|כח יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|יג}} {{Node-count limit exceeded|כח יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|יד}} {{Node-count limit exceeded|כח יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|טו}} {{Node-count limit exceeded|כח טו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|טז}} {{Node-count limit exceeded|כח טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|יז}} {{Node-count limit exceeded|כח יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|יח}} {{Node-count limit exceeded|כח יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|יט}} {{Node-count limit exceeded|כח יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|כ}} {{Node-count limit exceeded|כח כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|כא}} {{Node-count limit exceeded|כח כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|כב}} {{Node-count limit exceeded|כח כב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|כג}} {{Node-count limit exceeded|כח כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|כד}} {{Node-count limit exceeded|כח כד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|כה}} {{Node-count limit exceeded|כח כה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|כו}} {{Node-count limit exceeded|כח כו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כח|כז}} {{Node-count limit exceeded|כח כז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|א}} {{Node-count limit exceeded|כט א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ב}} {{Node-count limit exceeded|כט ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ג}} {{Node-count limit exceeded|כט ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ד}} {{Node-count limit exceeded|כט ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ה}} {{Node-count limit exceeded|כט ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ו}} {{Node-count limit exceeded|כט ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ז}} {{Node-count limit exceeded|כט ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ח}} {{Node-count limit exceeded|כט ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ט}} {{Node-count limit exceeded|כט ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|י}} {{Node-count limit exceeded|כט י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|יא}} {{Node-count limit exceeded|כט יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|יב}} {{Node-count limit exceeded|כט יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|יג}} {{Node-count limit exceeded|כט יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|יד}} {{Node-count limit exceeded|כט יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|טו}} {{Node-count limit exceeded|כט טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|טז}} {{Node-count limit exceeded|כט טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|יז}} {{Node-count limit exceeded|כט יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|יח}} {{Node-count limit exceeded|כט יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|יט}} {{Node-count limit exceeded|כט יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כ}} {{Node-count limit exceeded|כט כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כא}} {{Node-count limit exceeded|כט כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כב}} {{Node-count limit exceeded|כט כב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כג}} {{Node-count limit exceeded|כט כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כד}} {{Node-count limit exceeded|כט כד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כה}} {{Node-count limit exceeded|כט כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כו}} {{Node-count limit exceeded|כט כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כז}} {{Node-count limit exceeded|כט כז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כח}} {{Node-count limit exceeded|כט כח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|כט}} {{Node-count limit exceeded|כט כט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|ל}} {{Node-count limit exceeded|כט ל}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|לא}} {{Node-count limit exceeded|כט לא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|לב}} {{Node-count limit exceeded|כט לב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|לג}} {{Node-count limit exceeded|כט לג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|לד}} {{Node-count limit exceeded|כט לד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|לה}} {{Node-count limit exceeded|כט לה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|כט|לו}} {{Node-count limit exceeded|כט לו}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|א}} {{Node-count limit exceeded|ל א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|ב}} {{Node-count limit exceeded|ל ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|ג}} {{Node-count limit exceeded|ל ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|ד}} {{Node-count limit exceeded|ל ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|ה}} {{Node-count limit exceeded|ל ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|ו}} {{Node-count limit exceeded|ל ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|ז}} {{Node-count limit exceeded|ל ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|ח}} {{Node-count limit exceeded|ל ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|ט}} {{Node-count limit exceeded|ל ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|י}} {{Node-count limit exceeded|ל י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|יא}} {{Node-count limit exceeded|ל יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|יב}} {{Node-count limit exceeded|ל יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|יג}} {{Node-count limit exceeded|ל יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|יד}} {{Node-count limit exceeded|ל יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|טו}} {{Node-count limit exceeded|ל טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|טז}} {{Node-count limit exceeded|ל טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|יז}} {{Node-count limit exceeded|ל יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|יח}} {{Node-count limit exceeded|ל יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|יט}} {{Node-count limit exceeded|ל יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|כ}} {{Node-count limit exceeded|ל כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|כא}} {{Node-count limit exceeded|ל כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|כב}} {{Node-count limit exceeded|ל כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|כג}} {{Node-count limit exceeded|ל כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|כד}} {{Node-count limit exceeded|ל כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|כה}} {{Node-count limit exceeded|ל כה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|כו}} {{Node-count limit exceeded|ל כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|ל|כז}} {{Node-count limit exceeded|ל כז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|א}} {{Node-count limit exceeded|לא א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|ב}} {{Node-count limit exceeded|לא ב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|ג}} {{Node-count limit exceeded|לא ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|ד}} {{Node-count limit exceeded|לא ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|ה}} {{Node-count limit exceeded|לא ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|ו}} {{Node-count limit exceeded|לא ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|ז}} {{Node-count limit exceeded|לא ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|ח}} {{Node-count limit exceeded|לא ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|ט}} {{Node-count limit exceeded|לא ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|י}} {{Node-count limit exceeded|לא י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|יא}} {{Node-count limit exceeded|לא יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|יב}} {{Node-count limit exceeded|לא יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|יג}} {{Node-count limit exceeded|לא יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|יד}} {{Node-count limit exceeded|לא יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|טו}} {{Node-count limit exceeded|לא טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|טז}} {{Node-count limit exceeded|לא טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|יז}} {{Node-count limit exceeded|לא יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|יח}} {{Node-count limit exceeded|לא יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|יט}} {{Node-count limit exceeded|לא יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|כ}} {{Node-count limit exceeded|לא כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לא|כא}} {{Node-count limit exceeded|לא כא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|א}} {{Node-count limit exceeded|לב א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ב}} {{Node-count limit exceeded|לב ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ג}} {{Node-count limit exceeded|לב ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ד}} {{Node-count limit exceeded|לב ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ה}} {{Node-count limit exceeded|לב ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ו}} {{Node-count limit exceeded|לב ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ז}} {{Node-count limit exceeded|לב ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ח}} {{Node-count limit exceeded|לב ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ט}} {{Node-count limit exceeded|לב ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|י}} {{Node-count limit exceeded|לב י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|יא}} {{Node-count limit exceeded|לב יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|יב}} {{Node-count limit exceeded|לב יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|יג}} {{Node-count limit exceeded|לב יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|יד}} {{Node-count limit exceeded|לב יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|טו}} {{Node-count limit exceeded|לב טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|טז}} {{Node-count limit exceeded|לב טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|יז}} {{Node-count limit exceeded|לב יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|יח}} {{Node-count limit exceeded|לב יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|יט}} {{Node-count limit exceeded|לב יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כ}} {{Node-count limit exceeded|לב כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כא}} {{Node-count limit exceeded|לב כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כב}} {{Node-count limit exceeded|לב כב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כג}} {{Node-count limit exceeded|לב כג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כד}} {{Node-count limit exceeded|לב כד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כה}} {{Node-count limit exceeded|לב כה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כו}} {{Node-count limit exceeded|לב כו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כז}} {{Node-count limit exceeded|לב כז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כח}} {{Node-count limit exceeded|לב כח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|כט}} {{Node-count limit exceeded|לב כט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|ל}} {{Node-count limit exceeded|לב ל}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|לא}} {{Node-count limit exceeded|לב לא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|לב}} {{Node-count limit exceeded|לב לב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לב|לג}} {{Node-count limit exceeded|לב לג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|א}} {{Node-count limit exceeded|לג א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|ב}} {{Node-count limit exceeded|לג ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|ג}} {{Node-count limit exceeded|לג ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|ד}} {{Node-count limit exceeded|לג ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|ה}} {{Node-count limit exceeded|לג ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|ו}} {{Node-count limit exceeded|לג ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|ז}} {{Node-count limit exceeded|לג ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|ח}} {{Node-count limit exceeded|לג ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|ט}} {{Node-count limit exceeded|לג ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|י}} {{Node-count limit exceeded|לג י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|יא}} {{Node-count limit exceeded|לג יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|יב}} {{Node-count limit exceeded|לג יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|יג}} {{Node-count limit exceeded|לג יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|יד}} {{Node-count limit exceeded|לג יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|טו}} {{Node-count limit exceeded|לג טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|טז}} {{Node-count limit exceeded|לג טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|יז}} {{Node-count limit exceeded|לג יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|יח}} {{Node-count limit exceeded|לג יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|יט}} {{Node-count limit exceeded|לג יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|כ}} {{Node-count limit exceeded|לג כ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|כא}} {{Node-count limit exceeded|לג כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|כב}} {{Node-count limit exceeded|לג כב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|כג}} {{Node-count limit exceeded|לג כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|כד}} {{Node-count limit exceeded|לג כד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לג|כה}} {{Node-count limit exceeded|לג כה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|א}} {{Node-count limit exceeded|לד א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ב}} {{Node-count limit exceeded|לד ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ג}} {{Node-count limit exceeded|לד ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ד}} {{Node-count limit exceeded|לד ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ה}} {{Node-count limit exceeded|לד ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ו}} {{Node-count limit exceeded|לד ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ז}} {{Node-count limit exceeded|לד ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ח}} {{Node-count limit exceeded|לד ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ט}} {{Node-count limit exceeded|לד ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|י}} {{Node-count limit exceeded|לד י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|יא}} {{Node-count limit exceeded|לד יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|יב}} {{Node-count limit exceeded|לד יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|יג}} {{Node-count limit exceeded|לד יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|יד}} {{Node-count limit exceeded|לד יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|טו}} {{Node-count limit exceeded|לד טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|טז}} {{Node-count limit exceeded|לד טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|יז}} {{Node-count limit exceeded|לד יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|יח}} {{Node-count limit exceeded|לד יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|יט}} {{Node-count limit exceeded|לד יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כ}} {{Node-count limit exceeded|לד כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כא}} {{Node-count limit exceeded|לד כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כב}} {{Node-count limit exceeded|לד כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כג}} {{Node-count limit exceeded|לד כג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כד}} {{Node-count limit exceeded|לד כד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כה}} {{Node-count limit exceeded|לד כה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כו}} {{Node-count limit exceeded|לד כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כז}} {{Node-count limit exceeded|לד כז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כח}} {{Node-count limit exceeded|לד כח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|כט}} {{Node-count limit exceeded|לד כט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|ל}} {{Node-count limit exceeded|לד ל}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|לא}} {{Node-count limit exceeded|לד לא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|לב}} {{Node-count limit exceeded|לד לב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לד|לג}} {{Node-count limit exceeded|לד לג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|א}} {{Node-count limit exceeded|לה א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|ב}} {{Node-count limit exceeded|לה ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|ג}} {{Node-count limit exceeded|לה ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|ד}} {{Node-count limit exceeded|לה ד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|ה}} {{Node-count limit exceeded|לה ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|ו}} {{Node-count limit exceeded|לה ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|ז}} {{Node-count limit exceeded|לה ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|ח}} {{Node-count limit exceeded|לה ח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|ט}} {{Node-count limit exceeded|לה ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|י}} {{Node-count limit exceeded|לה י}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|יא}} {{Node-count limit exceeded|לה יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|יב}} {{Node-count limit exceeded|לה יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|יג}} {{Node-count limit exceeded|לה יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|יד}} {{Node-count limit exceeded|לה יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|טו}} {{Node-count limit exceeded|לה טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|טז}} {{Node-count limit exceeded|לה טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|יז}} {{Node-count limit exceeded|לה יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|יח}} {{Node-count limit exceeded|לה יח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|יט}} {{Node-count limit exceeded|לה יט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|כ}} {{Node-count limit exceeded|לה כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|כא}} {{Node-count limit exceeded|לה כא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|כב}} {{Node-count limit exceeded|לה כב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|כג}} {{Node-count limit exceeded|לה כג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|כד}} {{Node-count limit exceeded|לה כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|כה}} {{Node-count limit exceeded|לה כה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|כו}} {{Node-count limit exceeded|לה כו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לה|כז}} {{Node-count limit exceeded|לה כז}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|א}} {{Node-count limit exceeded|לו א}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|ב}} {{Node-count limit exceeded|לו ב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|ג}} {{Node-count limit exceeded|לו ג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|ד}} {{Node-count limit exceeded|לו ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|ה}} {{Node-count limit exceeded|לו ה}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|ו}} {{Node-count limit exceeded|לו ו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|ז}} {{Node-count limit exceeded|לו ז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|ח}} {{Node-count limit exceeded|לו ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|ט}} {{Node-count limit exceeded|לו ט}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|י}} {{Node-count limit exceeded|לו י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|יא}} {{Node-count limit exceeded|לו יא}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|יב}} {{Node-count limit exceeded|לו יב}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|יג}} {{Node-count limit exceeded|לו יג}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|יד}} {{Node-count limit exceeded|לו יד}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|טו}} {{Node-count limit exceeded|לו טו}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|טז}} {{Node-count limit exceeded|לו טז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|יז}} {{Node-count limit exceeded|לו יז}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|יח}} {{Node-count limit exceeded|לו יח}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|יט}} {{Node-count limit exceeded|לו יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|כ}} {{Node-count limit exceeded|לו כ}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|כא}} {{Node-count limit exceeded|לו כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|כב}} {{Node-count limit exceeded|לו כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב|לו|כג}} {{Node-count limit exceeded|לו כג}} Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|דברי הימים ב}}