דברים רבה יא ח

<< · דברים רבה · יא · ח · >>


ח.    [ עריכה ]
בשעה שהגיעו ימי משה ליפטר מן העולם א"ל הקב"ה (דברים לא, יד): "הן קרבו ימיך". אמר לפניו: רבש"ע! אחר כל היגיעה הזו אתה אומר לי "הן קרבו ימיך"? (תהלים קיח, יז): "לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה"! א"ל: אי אתה יכול "כי זה כל האדם". אמר משה: רבש"ע! דבר אחד אני מבקש ממך לפני מותי, שאכנס ויבקעו כל השערים שבשמים ותהומות, ויראו שאין זולתך. מנין? שנאמר (דברים ד, לט): "וידעת היום והשבות אל לבבך וגו'". אמר לו הקב"ה: אתה אמרת: "ואין עוד" אף אני אומר: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וגו' לכל האותות והמופתים וגו' ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל".