דברים רבה ט ט


ט.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: מהו "הֵן"? א"ר סימא: היום קובל לפני הקב"ה. אמר: רבש"ע! איני זז ואיני שוקע ומשה קיים.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף רבנן אמרי: כיון שידע משה שהיה לו למות באותו היום, מה עשה? א"ר ינאי: כתב י"ג תורות. י"ב לי"ב שבטים, ואחת הניח בארון, שאם יבקש לזייף דבר שיהיו מוצאים אותה שבארון. אמר משה: מתוך שאני עסוק בתורה שכלה חיים, היום שוקע והגזירה בטלה. מה עשה הקב"ה? רמז לשֶמש והיה עומד ומתקשה כנגדו. אמר: איני שוקע ומשה קיים בעולם. לפיכך איוב מפרשה (איוב ל, כה): "אם לא בכיתי לקשה יום" שנתקשה היום כנגדו.
"הֵן", מהו "הֵן קָרְבוּ יָמֶיךָ"? כאדם שאומר לחבירו: פלוני קבל עליך לפני המלך.
"קְרָא אֶת יְהוֹשֻׁעַ" אמר לפניו: רבש"ע! יטול יהושע ארכי שלי ואהא חי. אמר הקב"ה: עשה לו כדרך שהוא עושה לך. מיד השכים משה והלך לביתו של יהושע. נתיירא יהושע. ואמר משה: ר'! בוא אצלי! יצאו להלוך. הלך משה לשמאלו של יהושע. נכנסו לאהל מועד. ירד עמוד הענן והפסיק ביניהם. משנסתלק עמוד הענן הלך משה אצל יהושע ואמר: מה אמר לך הדיבור? א"ל יהושע: כשהיה הדיבור נגלה עליך, יודע הייתי מה מדבר עמך. אותה שעה צעק משה ואמר: מאה מיתות ולא קנאה אחת! ושלמה מפרשה (שיר ח, ו): "כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה" - אהבה שאהב משה ליהושע. ומה שקינא משה ביהושע? כיון שקיבל עליו למות, התחיל הקדוש ברוך הוא מפייסו, אמר ליה: חייך! בעולם הזה הנהגת את בני, אף לעתיד לבא על ידיך אני מנהיג אותן, מנין? שנאמר (ישעיה סג, יא): "ויזכור ימי עולם משה עמו".