יד.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר אסי אין אדם אומר לה"ר עד שכופר בהקב"ה שנאמר (תהלים יב, ו): "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו".

א"ר שמעון ומה אם מרים הצדקת שלא נתכונה לומר לשון הרע אלא דברה בשביל פריה ורביה כך הגיע אותה. הרשעים שמתכונים לומר לשון הרע על חבריהן לחתוך את חייהם עאכ"ו שיחתוך הקב"ה את לשונם שנאמר (שם, ד) "יכרת ה' כל שפתי חלקות וגו'" אמר הקב"ה בעולם הזה ע"י שהיו ביניכם בעלי לשון הרע סלקתי את שכינתי מביניכם שנאמר (שם נז, ו) "רומה על השמים אלהים" אבל לע"ל שאני עוקר יצר הרע מביניכם שנאמר (יחזקאל לו, כו): "והסירותי את לב האבן מבשרכם" אני מחזיר שכינתי ביניכם מנין שנאמר (יואל ג, א): "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וגו'" ומתוך שאני משרה שכינתי עליכם כולכם זוכין לתורה ויושבין בשלום בעולם שנאמר (ישעיה נד, יג): "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך":