<< · דברים רבה · ב · יט · >>

יט.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף זה שאמר הכתוב (הושע ד, ז): "כרובם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר" מהו "כרובם" אמר ר' שמואל בר נחמני שכל מה שהגדולים עושין הדור עושה כיצד הנשיא מתיר ואב ב"ד אוסר הנשיא מתיר ואני אוסר והדיינים אומרים אב ב"ד מתיר ואנו אוסרים ושאר הדור אומרים הדיינין מתירין ואנו אוסרים מי גרם לכל הדור לחטוא הנשיא שחטא תחלה.
א"ר שמלאי כתיב (שם ב, ז) "כי זנתה אמם הובישה הורתם" שהן מביישין דבריהם בפני עמי הארץ כיצד החכם יושב ודורש בצבור לא תלוה בריבית והוא מלוה בריבית. אומר לא תגזול והוא גוזל. אומר לא תגנוב והוא גונב.

סיפור - הדיין הגזלן:
א"ר ברכיה מעשה באדם אחד שנגנבה טליתו והלך לקבול לדיין עליה ומצאה פרושה על מטתו.
סיפור :
וא"ר ברכיה מעשה באדם אחד שנגנבה קומקמוס שלו ועלה לקבול עליו לדיין ומצאו על הכירה שלו

הוי "כרובם כן חטאו לי".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כרובם כן חטאו לי" אמר רבי תנחומא כל שהרביתי להם ארצות כן חטאו לי מנין שנאמר (שם יב, יב) "גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף כל שהרביתי להן עושר כן חטאו לי מנין שנאמר (שם ח, ד) "כספם וזהבם עשו להם עצבים".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף כל שהרביתי להן מלכים כן חטאו לי מנין שנאמר (שם ז, ז) "כל מלכיהם נפלו אין קורא בהם אלי". ד"א דבר אחר - פירוש נוסף כל שהרביתי להן בנים כן חטאו לי שנאמר "כי תוליד בנים וגו'":