דברים רבה ב יז

<< · דברים רבה · ב · יז · >>


יז.    [ עריכה ]
מהו "בכל קראנו אליו" אמרו רבנן יש תפלה שנענית לארבעים יום ממי את למד ממשה דכתיב "ואתנפל לפני ה' ארבעים יום וגו'" ויש תפלה שנענית לכ' יום ממי את למד מדניאל דכתיב (דניאל י, ג): "לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה שבועים ימים" ואח"כ אמר "ה' שמעה ה' סלחה וגו'" ויש תפלה שנענית לשלשה ימים ממי את למד מיונה דכתיב (יונה ב, א): "ויהי יונה במעי הדגה וגו'" ואח"כ "ויתפלל יונה אל ה' אלהיו ממעי הדגה" ויש תפלה שנענית ליום אחד ממי את למד מאליהו דכתיב (מ"א יח, לו): "ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו'" ויש תפלה שנענית לעונה ממי את למד מדוד דכתיב (תהלים סט, יד): "ואני תפלתי לך ה' עת רצון" ויש תפלה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקב"ה יענה שנאמר (ישעיה סה, כד): "והיה טרם יקראו ואני אענה":