דברים רבה ב ח

<< · דברים רבה · ב · ח · >>


ח.    [ עריכה ]
"ה' אֱלֹהִים אַתָּה הַחִלּוֹתָ" אמר לפניו רבש"ע למה איני נכנס לארץ מפני שאמרתי (במדבר כ, י): "שמעו נא המורים" אתה הוא שאמרת תחלה (שם יז, כה) "למשמרת לאות לבני מרי".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אתה החלות" אמר רבי ראובן אמר משה לפני הקב"ה למה את עושה לי כך אתה התחלת לבא אצלי מנין שנאמר (שמות ג, ב): "וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה" א"ל משגדלת אותי אתה מורידני מגדולתי אמר לו הקב"ה והרי נשבעתי אמר לפניו רבש"ע "אתה החלות" כשבקשת לא חללת השבועה לא נשבעת שאתה מכלה את בניך בעגל וחזרת בך שנאמר (שם לב, יד) "וינחם ה'".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר לוי אמר לפניו רבש"ע עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס לארץ אמר לו הקב"ה מי שהודה בארצו נקבר בארצו ומי שלא הודה בארצו אינו נקבר בארצו. יוסף הודה בארצו מנין גבירתו אומרת (בראשית לט, יד): "ראו הביא לנו איש עברי וגו'" ולא כפר אלא (שם מ, טו) "גנב גנבתי מארץ העברים" נקבר בארצו מנין שנאמר (יהושע כד, לב): "ואת עצמות יוסף אשר העלו מארץ מצרים קברו בשכם" את שלא הודית בארצך אין אתה נקבר בארצך כיצד בנות יתרו אומרות (שמות ב, יט): "איש מצרי הצילנו מיד הרועים" והוא שומע ושותק לפיכך לא נקבר בארצו: