דברים רבה א כב

<< · דברים רבה · א · כב · >>

כב.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "רְאֵה הַחִלֹּתִי" זש"ה זה שאמר הכתוב (תהלים קמט, ח): "לאסור מלכיהם בזיקים" ומהו מלכיהם א"ר תנחומא אלו הם מלכי עובדי כוכבים. "ונכבדיהם בכבלי ברזל" אלו שריהם של מעלה שאין הקב"ה פורע מאומה עד שפורע משרו תחלה כיצד פרעה וכל המצריים לא שקעם הקב"ה בים עד ששקע לשרן תחלה. מנא לן אמרי רבנן סוסים ורוכביהם אין כתיב כאן אלא (שמות טו, א): "סוס ורוכבו" זה השר שלהן. וכשיצאו המצריים לרדוף אחרי ישראל תלו ישראל את עיניהם והיו רואין שרן של מצריים פורח באויר מנין א"ר יצחק דכתיב (שם יד, י) "והנה מצרים נוסע אחריהם" זה השר שלהן הוי "לאסור מלכיהם בזיקים וגו'". ואף סיחון ועוג כשבקשו להזדווג עם ישראל אמר הקב"ה למשה ראה שהפלתי שר שלהן שנאמר "ראה החלותי תת לפניך":