<< · דברים רבה · א · ה · >>


ה.    [ עריכה ]

  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אילו אחר הוכיחן היו אומרים: זה מוכיחנו? משה שכתוב בו (במדבר טז, טו): "לא חמור אחד מהם נשאתי" - לזה נאה להוכיח את ישראל.
  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אילו אחר אומר (שמות יח, יא): "עתה ידעתי כי גדול ה' וגו'" היו אומרים: זה אומר "עתה ידעתי"? אלא יתרו - שהיה יודע שחזר על כל בתי עבודת כוכבים שבעולם, ולא מצא בהם ממש, ואח"כ בא ונתגייר - לזה נאה לומר "עתה ידעתי".
  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אילו אחר אומר (קהלת א, ב): "הבל הבלים" היו אומרים: זה אין לו פרוטה לאכול, והוא אומר "הבל הבלים"? אלא שלמה שכתוב בו (מ"א י, כז): "ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים" לזה נאה לומר "הבל הבלים".
  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אילו אחר אומר (קהלת ג, יא): "את הכל עשה יפה בעתו" היו אומרים: זה לא אכל מאומה מימיו, והוא אומר "את הכל עשה יפה בעתו"? אלא שלמה שכתוב בו (מ"א ה, ז): "וכלכלו הנציבים האלה וגו' ולא יעדרו דבר" מאי "ולא יעדרו דבר"? א"ר חמא בר חנינא: שהיו מביאין לו תרדין בימות החמה וקשואין בימות הגשמים - לזה נאה לומר "את הכל עשה יפה בעתו".
  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אילו אחר אומר (דניאל ד, לב): "וכל דיירי ארעא כלא חשיבין" היו אומרים: זה לא שלט על שני זבובין מימיו והוא אומר "וכל דיירי ארעא כלא חשיבין"? אלא נבוכדנצר שכתוב בו (שם ב, לח) "וכל די דיירן בני אנשא וחיות ברא ועופא דשמיא יהב בידך והשלטך בכולא" לזה נאה לומר "וכל דיירי ארעא כלא חשיבין".
  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אילו אחר אומר (דברים לב, ד): "הצור תמים פעלו" היו אומרים: זה אינו יודע טיבה של מדת הדין והוא אומר "הצור תמים פעלו"? אלא משה שכתוב בו (תהלים קג, ז): "יודיע דרכיו למשה" לזה נאה לומר "הצור תמים פעלו".