דברים רבה א ב

<< · דברים רבה · א · ב · >>


ב. עריכה

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "אֵלֶּה הַדְּבָרִים" זש"ה זה שאמר הכתוב (משלי כח, כג): "מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון". ר' פנחס בשם רבי חמא בר חנינא אמר "מוכיח" זה משה אדם אלו ישראל שנאמר (יחזקאל לד, לא): "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם". מהו "אחרי" אמר הקב"ה בשביל להביאן אחרי "חן ימצא" זה משה דכתיב (שמות לג, יב): "וגם מצאת חן בעיני" "ממחליק לשון" זה בלעם שהחליק בנבואותיו וגבה לבם ונפלו בשיטים.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "מוכיח אדם אחרי". א"ר יהודה ב"ר סימון מהו אחרי אמר הקב"ה כביכול משה הוכיחני אחר ישראל והוכיח לישראל אחרי. לישראל אמר אתם חטאתם. להקב"ה אמר (שמות לב, ל): "למה ה' יחרה אפך בעמך". מהו למה. א"ר יצחק בשעה שעשו ישראל את העגל ביקש הקב"ה לכלות שונאיהן של ישראל א"ל משה רבש"ע העגל הזה טוב הוא לסייע לך א"ל הקב"ה מה מסייע לי א"ל משה אם אתה מוריד גשמים הוא מפריח טללים אתה מוציא את הרוחות והוא את הברקים. א"ל הקב"ה אף אתה טועה בעגל אמר לפניו רבש"ע אלא "למה ה' יחרה אפך בעמך" ולישראל הוא אומר (שם לב, יא) "אתם חטאתם חטאה גדולה".
א"ר יהודה ב"ר סימון משל למה"ד למלך שכעס על אשתו. טרפה והוציאה מביתו שמעו בו השושבינין הלכו אצל המלך ואמרו לו הא מרי כך אדם עושה לאשתו מה עשתה לך והלכו אצלה ואמרו לה עד אימת את מכעסת אותו. קדמותיך הוא תניינותיך הוא. אף משה כשהלך אצל הקב"ה א"ל "למה ה' יחרה אפך בעמך" לא בניך הם וכשהלך אצל ישראל אמר להן עד אימת אתם מכעיסים אותו קדמותכון הוא תניינותכון הוא וכן הוא אומר "במדבר בערבה מול סוף":