דבק טוב על רש"י שמות כח

ואתה הקרב אליך - קשה לרש"י דאין שייך לומר שיקריבו שעדיין לא היו בגדים עשויים לכל הצורך, לכן פירש 'לאחר שתגמרו כל מלאכת המשכן':

לקדשו לכהנו לי - קשה ליה כפל לשון, לכן פירש לקדשו וכו'.
ומה שפירש 'ולשון כהונה' וכו' הכי פירושו, מאחר שפירושו של לכהנו פירושו שיהא כהן לי, אם כן מילת כהן שייך לומר עליו פעולה, אם כן לשון כהונה שירות הוא בהכרח, דאי מילת כהונה לשון שרות אין שייך לומר עליו פעולה בל"א צו מאכן דינען אים:

בגדי קדש - קשה לרש"י והלא כבר אמר "ועשו בגדי קודש" אם כן למה חוזר עוד פעם שנית, לכן פירש 'ללמדנו שבאין מתרומות המקודשת' וכו':

מצנפת. פירש"י כמין כיפת כובע וכו' - כונת רש"י שלא תפרש שמצנפת הוא מה שקורין בלשון אשכנז הויאב שהוא רך ואין לה כיפה, אלא פרישו מה כקורין בל"א הוט שהוא קשה ויש לה בחללה כיפה:


הגהות

עריכה

מעיל. פרש"י כעין חלוק וכן הכתונת אלא שהכתונת וכו' - ואם תאמר דילמא להיפך, המעיל סמוך לבשרו, ויש לומר שבמעיל היו תלוים בו פעמונים כדי להשמיע קול, אם כן אי אפשר שהיה על בשרו. אי נמי מוכח כמו שפירש"י אחר כן על ואבנט: