ברטנורא על התורה/בראשית/לו

כ עריכה

יושב הארץ וכו' ורבותינו דרשו וכו' שהיו טועמין את העפר וכו'. קשה מנא לו י"ל שתרגום של נחש חויא והנחש עפר לחמו כדכתי' ועפר תאכל וחוי כמו נחש כלומ' שהיו אוכלין וטועמין העפר.

כד עריכה

הימים פרדים וכו' צריך לישב שהרי למעלה בפ' תולדות יצחק פירש רש"י שהיו אומ' זבל פרדותיו של יצחק וכו' הרי א"כ היו הפרדות מימי יצחק. י"ל דודאי היו פרדות דהא כתי' אין כל חדש תחת השמש אבל לא היו יודעין היאך היו נבראין והוא המוציא את ברייתם. עוד יש אומ' דקרינא ביה זבל פרדותיו כלומ' גוזליו כמו שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהם רות ונעמה. מהר"ר: גבר נתעב ונאלח בך נסמך בסדר וישלח וכן תקשיב רב קשב בשועי לך בחדושי וישב