ברטנורא על התורה/בראשית/יז

כד עריכה

בהמולו בשר ערלתו באברהם לא נאמר את לפי שלא הי' חסר פריעה וכו' אבל ישמעאל הוצרך לחתוך ולפרע את המילה. קשה שנראה לפי זה דלאברהם נתנה פריעה ובגמרא ביבמות בפרק הערל מוכיח בלא ניתנה פריעה לאברהם וי"ל דאעפ"י שלא נצטוה קיים אותה כדאמר אפי' עירובי תבשילין קיים אברהם אבינו. וקשה לפי זה למה המתין כל כך למול את עצמו. י"ל משום דהא דאמרינן שקיים כל המצות היינו לאחר שנמול אבל קודם לכן לא היה לו דעת לקיים מצות ולא נפתחו עיני שכלו וכדפרש"י לעיל שלא היה בו כח לסבול גלוי השכינה ולעמוד: סעיפי סערת והיית אורם בסדר ויאמר יי אל אברם כן תתמוך לבבי ועליו תהל אור בוירא אליו