בראשית רבה צח יז

יז.    [ עריכה ]

יז נפתלי אילה שלוחה מדבר בארצו שכולה בית השלחין הה"ד (דברים ג) מכנרת ועד ים הערבה מכנרת ר' אלעזר אמר ירח ר' שמואל בר נחמן אמר בית ירח ר' יהודה ב"ר סימון אמר סנבראי ובית ירח אמר רבי לוי על ההיא תחום בית שאן ושמה כנרת אמר רבי ברכיה כל חוף ים של טבריא נקרא כנרת ולמה הוא קורא אותה גנוסר רבנן אמרי גני שרים א"ר יהודה בר סימון ע"ש (דברי הימים א יב) ומנפתלי שרים אלף הה"ד (שופטים ד) ותשלח ותקרא לברק וגו' ומשכתי אליך אל נחל קישון דבי רבי נתן אמרי שפר זו שירה שאמרו (שם ה) ותשר דבורה רבי יוסי בריה דרב יעקב בר אידי בשם רבי אחא הנותן אמרי שפר אמרי שופר שהן משפרין אמרים שנתנו בשופר ובתרועה את מוצא בשעה שעלו לקבור את אבינו יעקב באו בני חת להתעורר עמהן על הקבורה ורץ נפתלי כאילה והביא את הספר ממצרים ושיפר על ידן: