בראשית רבה צח י

י.    [ עריכה ]

י חכלילי עינים רבי עזריה ורבי יונתן בן חגי ור' יצחק ברבי מריון ואמרין לה בשם רבי יוסי בר חנינא רובן של סנהדרין משל יהודה היו ומה טעמיה חכלילי עינים מיין וגו' שהן יושבין וסודרין דברי תורה בשינים עד שהן מוציאין אותן נקיים כחלב ד"א חכלילי עינים מיין אלו בני דרום שעיניהם כחולות וכחם יפה לתלמוד תורה ולבן שינים מחלב יפה יין לבן שנים יותר מחלב לתינוק עמד אחד עם חבירו בדרום א"ל אם יין חרדלי שתית יין הוא ואם יין גורדלי שתית יין רע שתית: