בראשית רבה צב ד

ד.    [ עריכה ]

ד ויקחו האנשים וגו' וירא יוסף אתם וגו' והכן ואין הכן אלא שבת היך מד"א (שמות טז) והיה ביום הששי והכינו וגו' הדא אמרה ששמר יוסף את השבת קודם שלא תנתן ויעש האיש וגו' וייראו האנשים וגו' ויגשו אל האיש מלמד שהיה דוחפן בפנים והן דוחפין אותו לחוץ ירוד ירדנו ירידה היא לנו בארצנו היינו מפרנסים לאחרים עכשיו צריכין אנו לפרנסתך ויאמר שלום לכם אל תיראו בין בזכותכם בין בזכות אבותיכם אלהיכם נתן לכם מטמון וגו' מכל מקום כספכם בא אלי ויוצא אליהם את שמעון ר' חגי בשם רבי יצחק אמר כהדין צרצורא עביד כשאסרו כדכתיב ויאסור אותו לעיניהם ויכינו ויבא יוסף וגו':