בראשית רבה פט ו

ו. עריכה

וישלח ויקרא וגו' ר' יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתרין היו אותו אלא שלא היה קולן נכנס באזניו שבע פרות הטובות שבע בנות אתה מוליד שבע פרות הרעות שבע בנות אתה קובר וכן אמרו שבע שבלים הטובות שבע מלכיות אתה מכבש שבע שבלים הרעות שבע אפרכיות מורדות בך הה"ד (משלי יד) בקש לץ חכמה ואין אלו חכמי פרעה וחרטומי מצרים ודעת לנבון נקל זה יוסף ד"א וישלח ויקרא להודיעך שכל אומה ואומה שהיא עומדת בעולם מעמדת לה ה' חכמים שישמשו אותה ולא עוד אלא נתן בה הקדוש ברוך הוא שלשה דברים חכמה ובינה וגבורה שכן סנחריב הרשע אמר (ישעיהו י) בכח ידי עשיתי וכשהקב"ה דן את העולם הוא נוטלה ממנה שנאמר (עובדיה א) והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו וחתו גבוריך תימן וכ"כ למה כדי שיבא יוסף באחרונה ויטול גדולה אמר הקדוש ברוך הוא אם יבא יוסף תחלה ויפתור את החלום אין זה שבחו יכולין החרטומים שיאמרו לו אלו שאלת אותנו כבר פתרנו אותו לך אלא המתין להם עד שנתייגעו והוציאו את רוחו ואחר כך בא יוסף והחזירה עליו אמר שלמה (משלי כט) כל רוחו יוציא כסיל אלו חכמי פרעה וחכם באחור ישבחנה זה יוסף שנאמר אין נבון וחכם כמוך: