בראשית רבה פח


מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל | רש"י

פרשה פחעריכה

בראשית רבה פרשה פח פיסקא: א ב ג ד ה ו ז


א.    [ עריכה ]
א וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה חטאו (שם לט) מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני ר' חמא ב"ר חנינא ור' שמואל בר נחמן ר' חמא בר חנינא אמר לא היו ראוין אומות העולם שיהיה בהם דווים וסכופין ולמה יש בהם דווים וסכופין אלא שלא יהיו מונים את ישראל ואומרין להם אומה של דווים וסכופין אתם על שם חרפת נבל אל תשימני ור' שמואל בר נחמן אמר לא היו אומות העולם ראוים שיהיה בהם מעלה חטטים ולמה יש בהם מעלה חטטים אלא שלא יהיו מונין את ישראל ואומרים להם לא אומה של מצורעים אתם על שם חרפת נבל אל תשימני ד"א מכל פשעי הצילני וגו' זה יוסף לפי שכתוב בו ותקרא לאנשי ביתה וגו' נתנה אותו בפיהם של כולם אמר הקב"ה מוטב שיפנו אלו באלו ואל יפנו לצדיק הזה הה"ד ויהי אחר הדברים האלה חטאו וגו':


ב.    [ עריכה ]
ב רבנן אמרי שר המשקים זבוב נמצא בתוך פיילי פוטירין שלו שר האופים צרור נמצא בתוך גלוסקין שלו הה"ד חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם בתשמיש אדוניהם רבי אביתר אמר בקשו להזדווג לבתו של מלך נאמר כאן חטאו ונאמר להלן ואיך אעשה וגו' וחטאתי לאלהים:


ג.    [ עריכה ]


ג ר' יודא בר סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן כתיב (תהלים מו) לכו חזו מפעלות ה' וגו' הקציף הקב"ה אדונים על עבדיהם ליתן גדולה לצדיקים פרעה קצף על עבדיו ליתן גדולה ליוסף עבדים על אדוניהם ליתן גדולה לצדיק (אסתר ב) קצף בגתן ותרש ליתן גדולה למרדכי רבי יודן הוה משתעי אלין עובדא דבגתן ותרש רב אמר קונדא מכירין נתנו בתוך מנעליהם ר' חנין אמר מנגנין עשו לו לחנקו שמואל אמר חכינא עשו לו בתוך ספלו ויבוקש הדבר וימצא רבנן אמרו זבוב נתנו בתוך פיילי פוטירין שלו מיד ויבוקש הדבר וימצא:


ד.    [ עריכה ]
ד וַיִּתֵּן אֹתָם בְּמִשְׁמַר וַיִּפְקֹד שַׂר הַטַּבָּחִים וַיַּחַלְמוּ חֲלוֹם שְׁנֵיהֶם וְגוֹ' רבי חייא בר אבא אמר חלמא ופתרוניה דחלם חבריה וַיָּבֹא אֲלֵיהֶם יוֹסֵף וַיֹּאמְרוּ חֲלוֹם חָלַמְנוּ וְגוֹ' הלא לאלהים פתרונים תלה את הגדולה בבעליה:


ה.    [ עריכה ]
ה וַיְסַפֵּר שַׂר הַמַּשְׁקִים וְגוֹ' וְהִנֵּה גֶפֶן לְפָנָי אלו ישראל שנאמר (תהלים פ) גפן ממצרים תסיע ובגפן שלשה שריגים משה אהרן ומרים היא כפורחת הפריחה גאולתן של ישראל עלתה נצה הנצה גאולתן של ישראל הבשילו אשכלותיה ענבים גפן שהפריחה מיד הנצה ענבים שהנצו מיד בשלו וְכוֹס פַּרְעֹה בְּיָדִי מכאן קבעו חכמים ד' כוסות של לילי פסח א"ר הונא בשם ר' בנייה כנגד ד' גאולות שנאמרו במצרים והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי רבי שמואל בר נחמן אמר כנגד ארבע כוסות שנאמרו כאן וכוס פרעה בידי וגו' ונתת כוס פרעה וגו' רבי לוי אמר כנגד ד' מלכיות רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ד' כוסות של תרעלה שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים הה"ד (ירמיה כה) כי כה אמר ה' אלהי ישראל אלי קח את כוס היין החמה (שם נא) כוס זהב בבל ביד ה' וגו' (תהלים יא) ימטר על רשעים וגו' וכנגדן הקדוש ברוך הוא משקה את ישראל ד' כוסות של ישועה לעתיד לבא שנאמר (שם טו) ה' מנת חלקי וגו' (שם קטז) כוס ישועות אשא (שם כג) תערוך לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה כוס ישועות כוס ישועה אין כתיב כאן אלא כוס ישועות אחד לימות המשיח ואחד לימות גוג אמר לו את בשרתני בשורה טובה אף אני אבשרך בשורה טובה בעוד שלשת ימים וגו' כי אם זכרתני אתך כי גנב גנבתי א"ר אחא מכאן שנגנב שתי פעמים וגם פה לא עשיתי וגו':


ו.    [ עריכה ]
ו וַיַּרְא שַׂר הָאֹפִים א"ר חמא ד' הם שפתחו באף ואבדו באף והנה שלשה סלי חורי אלו שלשה מלכיות הראשונות ובסל העליון זו מלכות הרביעית שהיא מכתבת טרימוסיאה מכל אומות העולם והעוף אוכל אותם ומשאכל את העליון אח"כ אוכל את התחתון א"ל את בשרתני בשורה רעה אף אני מבשרך בשורה רעה בְּעוֹד שְׁלֹשֶׁת יָמִים וְגוֹ' וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יום גנוסיאה של פרעה וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה וְגוֹ' וַיָּשֶׁב אֶת שַׂר הַמַּשְׁקִים וְגוֹ' וְאֵת שַׂר הָאֹפִים אירע לזה מה שנאמר לו ולזה מה שנאמר לו:


ז.    [ עריכה ]

ז וְלֹא זָכַר שַׂר הַמַּשְׁקִים וְגוֹ' כל היום היה מתנה תנאים ומלאך בא והופכן וקושר קשרים ומלאך בא ומתירן אמר לו הקב"ה את שוכחו ואני לא אשכחהו הה"ד ולא זכר שר המשקים ד"א שר המשקים שכחך ואני לא אשכחך מי היה מחכה לאברהם ושרה שהיו זקנים שיולד להם בן מי מחכה ליעקב שעבר במקלו הירדן שיפרץ ויעשיר מי היה מחכה ליוסף שעברו עליו כל הצרות האלו שיהיה מלך מי היה מחכה למשה שהושלך ליאור שיהיה כמו שנהיה מי מחכה לרות שהיתה גרה שחזרה למלכות ישראל מי מחכה לדוד שיהיה מלך עד סוף הדורות מי מחכה ליהויכין שיצא מבית האסורים מי מחכה לחנניה מישאל ועזריה שיצאו מתוך האש מי מחכה לישראל בימי המן שיצילם הקב"ה מי מחכה לגליות שיהיו לשם ולתהלה מי מחכה לסוכת דוד הנופלת שיקימנה הקב"ה שנאמר (עמוס ט) ביום ההוא אקים את סוכת דוד שיהיו כל העולם אגודה אחת שנאמר (צפניה ג) כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד:

קישורים חיצוניים

מדרש מעוצב, באתר דעת.