בראשית רבה פב ג

ג.    [ עריכה ]

וַיֵּרָא אֱלֹהִים עוֹד ר"י בר חנינא אמר עוד כבראשונה מה ראשונה ע"י מלאך אף השניה ע"י מלאך א"ר ברכיה עוד איני מיחד שמי על בריה אלא עליך ולא על אחר שנא' (שמות ו) וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ולא אחר עמם א"ר יודן עוד פעם אחרת אני נגלה עליך ויברך אותו מה ברכה ברכו ר' אסי בשם ר' יונתן אמר ברכת אבלים ברכו: