פתיחת התפריט הראשי

יח. עריכה

ויבא אל אביו ויאמר אביו וגו' אנכי, עשו בכורך -- אמר רבי לוי: אנכי עתיד לקבל עשרת הדברות, אבל עשו בכורך!

קום נא שבה -- אמר לו הקב"ה ליעקב: אתה אמרת קום נא שבה, חייך! בו בלשון אני פורע לך, שנאמר (במדבר י): קומה ה' ויפוצו אויביך.

(משלי יג) ויש נספה בלא משפט -- זה עשו. אמר הקדוש ברוך הוא לעשו: אתה אמרת יקום אבי, גדא דעבודת כוכבים, דאת קאים. חייך! בו אף אני בו בלשון אני פורע לך, (תהלים סח): יקום אלהים יפוצו אויביו: