בראשית רבה סה ח

ח.    [ עריכה ]

רבי חנינא בר פפא פתח: (תהלים מ) רבות עשית אתה ה' אלהי נפלאותיך וגו' אמר רבי חנינא: כל פעולות ומחשבות שפעלת אלינו, בשבילנו.

למה כהו עיניו של יצחק? כדי שיבא יעקב ויטול את הברכות, ויהי כי זקן יצחק: