בראשית רבה סה ב

ב.    [ עריכה ]
"ויקח אשה את יהודית" ר' יודן פתח (תהלים סח, ז): "אלהים מושיב יחידים ביתה וגו'" היא דעתיה דר' יהודה דאמר רבי יהודה אפי' ממזר אחד בסוף העולם וממזרת אחת בסוף העולם הקב"ה מביאן ומזווגן זה לזה מאי טעמיה "אלהים מושיב יחידים ביתה" כך לפי שכתוב (דברים כ, יז): "החרם תחרימם החתי והאמורי" ייתי הדין מחיק שמא ויסב להדא מחיקת שמא: