בראשית רבה נ י

<< · בראשית רבה · נ · י · >>

י.    [ עריכה ]

י. וכמו השחר עולה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר א"ר חנינא משיעלה עמוד השחר עד שיאיר המזרח אדם מהלך ארבעה מילין משהאיר המזרח עד שתנץ החמה ארבע מילין שנאמר וכמו השחר עלה וכתיב השמש יצא על הארץ ומסדום לצוער ארבע מילין א"ר זעירא המלאך היה מקדר לפניהם את הדרך ומנין משהאיר המזרח עד שתנץ החמה אדם מהלך ארבע מילין כמו וכמו מילתא דמיא למילתא אמר רבי יוסי בר אבין אם יאמר לך אדם הדא כוכבתא דצפרא איילתא דשחרא שקרן הוא פעמים פוחתת ופעמים שהיא מוספת אלא כמין תרתין קרנין דנהורא סלקין ממדינחא ומנהרין לעלמא ואת שתי בנותיך הנמצאות וגו' א"ר טוביה בר רבי יצחק שתי מציאות רות המואביה ונעמה העמונית אמר רבי יצחק (תהלים פט) מצאתי דוד עבדי היכן מצאתי אותו בסדום: