בראשית רבה נו יא

יא.    [ עריכה ]

ויקרא מלאך ה' שנית ויאמר בי נשבעתי -- מה צורך לשבועה זו? אמר לו: השבע לי, שאין אתה מנסה אותי עוד מעתה ולא את יצחק בני! משל לאחד ששמר את אגינו שבולת נהר והקפיץ גם בנו עמו.

דבר אחר: מה צורך לשבועה זו? רבי חמא ב"ר חנינא, אמר לו: השבע לי שאין אתה מנסה אותי עוד מעתה! משל למלך, שהיה נשוי למטרונה, ילדה ממנו בן ראשון וגרשה, שני וגרשה, שלישי וגרשה, וכיון שילדה ממנו בן עשירי, נתכנסו כולם ואמרו לו: השבע לנו, שאין אתה מגרש את אמנו מעתה! כך, כיון שנתנסה אברהם אבינו נסיון עשירי, אמר לו: השבע לי, שאין אתה מנסה אותי עוד מעתה!

אמר רבי חנין: כי יען אשר עשית את הדבר הזה נסיון עשירי, הוא ואתה אומר: כי יען אשר עשית הדבר הזה, אלא זה נסיון האחרון, שהוא שקול כנגד הכל, שאילולי לא קבלו עליו, אבד את הכל. [נ"א כל מה שעשה]

כי ברך אברכך וגו' -- ברכה לאב,ברכה לבן.

והרבה ארבה -- רבות לאב, רבות לבן.

ויירש זרעך את שער שונאיו -- רבי אומר: זו תרמוד, אשריו כל מי שהוא רואה במפלתה של תרמוד, שהיתה שותפת בשני חורבנות.

רבי יודן ורבי חנינא: חד מנהון אמר: בחורבן בית ראשון, העמידה פ' אלף קשתים [נ"א קשטים], ובחרבן בית שני העמידה ח' אלפים קשתים.

וישב אברהם אל נעריו -- ויצחק היכן הוא? רבי ברכיה בשם רבנן דתמן: שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה. משל לאשה שנתעשרה מפלכה, אמרה: הואיל ומן הפלך הזה התעשרתי, עוד אינו זז מתחת ידי לעולם. כך, אמר אברהם: כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצות, לפיכך אינו רוצה שתזוז מזרעי לעולם.

רבי חנינא אמר: שלחו בלילה מפני העין, שמשעה שעלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש, עוד לא נזכרו שמותן. ולהיכן הלכו? ר' אלעזר אמר: מתו ברוק.

ר' יוסי אמר: מתו בעין.

ר' יהושע בן לוי אמר: שינו את מקומם והלכו להם אצל יהושע בן יהוצדק, ללמוד ממנו תורה הה"ד (זכריה ג): שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך היושבים לפניך.

ר' חנינא אמר: על מנת כן ירדו חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש, על מנת שיעשה בהן מופת.