בראשית רבה נו ז

ז.    [ עריכה ]

ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים אברהם אברהם -- תני רבי חייא: לשון חיבה, לשון זירוז.

ר' אליעזר בן יעקב אמר: לו ולדורות. אין דור שאין בו כאברהם, ואין דור שאין בו כיעקב, ואין דור שאין בו כמשה, ואין דור שאין בו כשמואל.

ויאמר אל תשלח ידך -- וסכין היכן היה? נשרו שלוש דמעות ממלאכי השרת, ושחת הסכין. אמר לו: אחנקנו! אמר לו: אל תשלח ידך אל הנער! אמר לו: אוציא ממנו טפת דם! אמר לו: אל תעש לו מאומה, אל תעש לו מומה.

כי עתה ידעתי -- הודעתי לכל שאת אוהבני.

ולא חשכת וגו' -- שלא תאמר כל החלאים שחוץ לגוף אינן חלאים, אלא מעלה אני עליך כאילו אמרתי לך: הקרב עצמך לי, ולא עיכבת: