בראשית רבה נו ה

ה.    [ עריכה ]

ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח -- ויצחק היכן היה? אמר רבי לוי: נטלו והצניעו. אמר: דלא יזרוק ההוא דיגער ביה אבן, ויפסלנו מן הקרבן.

ויבן שם אברהם את המזבח וגו' ויעקד את יצחק בנו -- רבי חפני בר יצחק אמר: כל מה שהיה אבינו אברהם עוקד את יצחק בנו מלמטן, היה הקדוש ברוך הוא כובש שריהם של עובדי כוכבים מלמעלן, ולא עשה אלא, כיון שהפליגו ישראל עצמן בימי ירמיהו, אמר להם הקב"ה: מה אתם סבורים דאלין כפתיא קיימין?! שנא' (נחום א): כי עד סירים סבוכים וכסבאם סבואים. כי עד שרים סבוכים?! אלא כסבאם סבואים אשתרון יתהון כפתיא, דכתיב (שם) אכלו כקש יבש מלא. בשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו, בכו מלאכי השרת הה"ד (ישעיה לג): הן אראלם צעקו חוצה.

מהו חוצה? רבי עזריה אמר: חוצה חיצה הוא בריה, למיכס ית בריה! ומה היו אומרים? (שם): נשמו מסלות, אין אברהם מקבל את העוברים ואת השבים?! שבת עובר אורח, היך מה דאת אמר: חדל להיות לשרה.

הפר ברית, ואת בריתי אקים את יצחק?! מאס ערים, וישב בין קדש. לא חשב אנוש לא עמדה זכות לאברהם אתמהא?! ומי יאמר לך שאין הפסוק מדבר אלא במלאכי השרת? נאמר כאן ממעל, ונאמר להלן ממעל (שם ו): שרפים עומדים ממעל לו: