בראשית רבה נב יג

יג.    [ עריכה ]

ויתפלל אברהם אל האלהים אמר רבי חמא בר רבי חנינא: מתחלת הספר ועד כאן לא נאמר בלשון הזה, כיון שהתפלל אבינו אברהם הותר הקשר הזה. כי עצור עצר, נאמר: עצירה בפה, עצירה בגרון, עצירה באוזן, עצירה מלמעלה, עצירה מלמטה, והכל אומרים: על דבר שרי אשת אברם

אמר רבי ברכיה: עלו דטולמיסין למקרב למסאנא דמטרונה, כל אותה הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת: רבון העולמים! אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמנה. אברהם חוץ לסירה ואני נתונה בסירה. אמר לה הקדוש ברוך הוא: כל מה שאני עושה בשבילך, אני עושה! והכל אומרין: על דבר שרי אשת אברם.

אמר רבי לוי: כל אותה הלילה היה מלאך עומד ומגלב בידו, והיה מתיעץ בשרה, אם אמרה ליה: מחי! מחי, ואם אמרה ליה: שבוק! הוה שביק. כל כך למה? שהיתה אומרת לו: אשת איש אני, ולא היה פורש.

רבי אלעזר תני לה משום רבי אליעזר: שמענו בפרעה שלקה בצרעת, ואבימלך שלקה בעיצור. מנין שהכל לקו בזה ובזה? תלמוד לומר: על דבר שרי אשת אברם, גזירה שוה.