בראשית רבה נב ה

ה.    [ עריכה ]

ויבא אלהים וגו' בחלום הלילה אמר רבי יוסי: אין הקדוש ברוך הוא נגלה על נביאי אומות העולם, אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש זה מזה, הה"ד (איוב ד): בשעיפים מחזיונות לילה ואלי דבר יגונב וגו'.

מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם? רבי חנינא בר פפא ורבנן רבי חנינא בר פפא אמר: משל למלך, שהיה נתון הוא ואוהבו בטרקלין, וילון מונח ביניה. כל זמן שהיה רוצה לדבר עם אוהבו היה קופל את הוילון ומדבר עמו. אבל לנביאי אומות העולם אינו מקפל אותו, אלא מדבר עמהם מאחרי הוילון.

ורבנן אמרי: למלך, שהיה לו אשה ופלגש, כשהוא הולך אצל אשתו הוא הולך בפרהסיא, וכשהוא הולך אצל שפחתו הולך במטמוניות. כך, אין הקב"ה נגלה על אומות העולם, אלא בלילה, (במדבר כב): ויבא אלהים אל בלעם לילה. (בראשית לא) ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה. (שם כ) ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה.

מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם? רבי חמא ב"ר חנינא ור' יששכר מכפר מנדי, ר' חמא אמר: אין הקדוש ברוך הוא נגלה על נביאי אומות העולם, אלא בחצי דבור, היך מה דאת אמר (במדבר כג): ויקר אלהים אל בלעם.

אמר רבי יששכר דכפר מנדי: אין הלשון הזה ויקר, אלא לשון טומאה, היך מה דאת אמר: (דברים כג): כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה, אבל נביאי ישראל בדבור שלם, בלשון חיבה, בלשון קדושה, בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו, שנאמר (ישעיה ו): וקרא זה אל זה ואמר קדוש וגו'.

אמר רבי יוסי בן ביבה: (משלי טז) רחוק ה' מרשעים, אלו נביאי אומות העולם. ותפלת צדיקים ישמע, אלו נביאי ישראל.

ויבא אלהים אל אבימלך ויאמר לו הנך מת על האשה וגו', מכאן שאין התראה בבני נח.

והיא בעולת בעל אמר רבי אחא: בעלה נתעטר בה, והיא לא נתעטרה בבעלה.

רבנן אמרי: מרתא דבעלה, בכל מקום האיש גוזר, ברם הכא, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה: