בראשית רבה מח ה

ה.    [ עריכה ]
רבי לוי פתח (ויקרא ט, ד): "ושור ואיל לשלמים לזבח לפני ה'" אמר מה אם זה שהקריב שור ואיל לשמי הריני נגלה עליו ומברכו אברהם שמל עצמו לשמי עאכ"ו "וירא אליו ה' באלני ממרא":