בראשית רבה מז ח


ח.    [ עריכה ]

ואברהם בן תשעים ותשע וגו' -- הכא את אמר: בשר ערלתו, ולהלן כתיב: את בשר ערלתו?! אלא, אברהם ע"י שנתמעך על ידי אשה כתיב: בשר ערלתו. ישמעאל שלא נתמעך ע"י אשה כתיב: את בשר ערלתו: