בראשית רבה מז ד


ד. עריכה

לו ישמעאל יחיה לפניך -- ר' יודן בשם רבי יהודה בר סימון אמר: משל לאוהבו של מלך, שהיה המלך מעלה לו אנונה. אמר לו המלך: אני מבקש לכפול אנונה שלך. אמר לו: לא תמלא רוחי קריר, הלואי קדמייתא לא תמנע. כך, לו ישמעאל יחיה לפניך, ויאמר אלהים אבל שרה אשתך: