בראשית רבה מה י

י.    [ עריכה ]

ותקרא שם ה' הדובר אליה אתה אל ראי -- רבי יהודה בר סימון, ורבי יוחנן בשם ר' אלעזר בר שמעון: מעולם לא נזקק הקב"ה להשיח עם האשה, אלא עם אותה הצדקת, ואף היא על ידי עילה.

רבי אבא בשם רבי בירי: כמה כרכורים כרכר בשביל להשיח עמה. ויאמר: לא, כי צחקת.

והכתיב: ותקרא שם ה' הדובר אליה?! רבי יהושע בר נחמיה אמר: ע"י מלאך. והכתיב ויאמר ה' לה?!

רבי לוי בשם רבי חנינא בר חמא אמר: על ידי מלאך.

רבי אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא אמר: ע"י שם.

אתה אל ראי -- אמר רבי אייבו: אתה הוא רואה בעלבון של עלובין, כי אמרה: הגם הלום ראיתי אחרי רואי. אמרה: לא דיי שנזקקתי לדיבור, אלא למלכות, היך מה דאת אמר (שמואל ב ז): כי הביאותני עד הלום.

ראיתי אחרי רואי -- לא דיי שנזקקתי עם גברתי לראות המלאך, אלא, שאפילו גברתי שהיתה עמי, לא ראתה.

דבר אחר: לא דיי שנזקקתי עם גברתי, אלא ביני לבין עצמי.

אר' שמואל בר נחמן: משל למטרונה, שאמר לו המלך, עברי לפני! עברה לפניו והיתה מסתמכת על שפחתה, וצמצמה פניה, ולא ראתה המלך, והשפחה ראתה.