בראשית רבה מה ח

ח.    [ עריכה ]

ויאמר לה מלאך ה' הנך הרה וגו' -- אמר רבי יצחק: שלושה הן שנקראו בשמם לפני הקדוש ברוך הוא, עד שלא נוצרו, ואלו הן: יצחק, ושלמה, ויאשיהו.

  • ביצחק, כתיב (בראשית יז): אבל שרה אשתך יולדת לך בן וגו'.
  • בשלמה, מה הוא אומר (דה"א כב): הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו, שלמה יהיה שמו.
  • ביאשיהו, כתיב (מ"א יג): ויקרא אל המזבח בדבר ה', ויאמר מזבח מזבח, כה אמר ה', הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו.
  • וי"א אף ישמעאל באומות, הנך הרה וילדת בן, וקראת את שמו ישמעאל: