בראשית רבה מה ו

ו.    [ עריכה ]

ויאמר אברם אל שרי עשי לה הטוב בעיניך -- אמר לו: מה איכפת לי?! לא בטובתה ולא ברעתה. כתיב (דברים כא): לא תתעמר בה תחת אשר עניתה, וזו, מאחר שציערנו אותה, אנו משתעבדין בה?! ולא איכפת לי לא בטובתה ולא ברעתה.

כתיב (שמות כא): לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה, וזו, מאחר שעשינו אותה גבירה, אנו עושין אותה שפחה?! לא איכפת לי, לא בטובתה ולא ברעתה.

ותעניה שרי ותברח מפניה --

  • רבי אבא בר כהנא אמר: מנעתה מתשמיש המטה.
  • רבי ברכיה אמר: טפחתה בקורדקייסון על פניה.
  • ר' ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא: דליים ופנדיות הוליכה לה, למרחץ: