בראשית רבה לה א

א.    [ עריכה ]
"ויאמר אלהים אל נח ואל בניו וגו'" "ואני הנני מקים", רבי יהודה ורבי נחמיה:

  • רבי יהודה אמר לפי שעבר על הצווי לפיכך נתבזה.
  • ורבי נחמיה אמר הוסיף על הצווי ונהג בקדשה, לפיכך זכה הוא ובניו לדבור ויאמר אלהים אל נח ואל בניו.