בראשית רבה לד א

א.    [ עריכה ]

"וידבר אלהים אל נח לאמר" "צא מן התבה". (תהלים קמב, ח): "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתירו צדיקים כי תגמל עלי".

"הוציאה ממסגר נפשי", זה נח שהיה סגור בתבה שנים עשר חדש.
"להודות את שמך", לתת הודיה לשמך.
"בי יכתירו צדיקים", יתכללון בי צדיקיא.
"כי תגמל עלי", שגמלת עלי ואמרת לי "צא מן התבה".