בראשית רבה כב יא

יא.    [ עריכה ]

ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא לעליונים והתחתונים אתה סובל, ולפשעי אין אתה סובל?!

דבר אחר: גדול עוני משל אבא, אבא על מצוה קלה עבר ונטרד מתוך ג"ע, זו, שהיא עבירה חמורה שפיכת דמים על אחת כמה וכמה. גדול עוני, הן גרשת, אתמול גרשת את אבא, ועכשיו את מגרשני. הן גרשת אותי היום, שמא מפניך אסתר?! והייתי נע ונד בארץ וגו':