ג.    [ עריכה ]

ותוסף ללדת את אחיו את הבל -- הדא מסייעא לרבי יהושע בן קרחה, דאמר: עלו למטה שנים וירדו שבעה.

ותוסף ללדת, תוספת ללידה ולא תוספת לעיבור.

ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה. שלושה הן שהיו להוטים אחר האדמה ולא נמצא בם תועלת, ואלו הן:

  • קין עובד אדמה,
  • נח (בראשית ט) ויחל נח איש האדמה,
  • עוזיהו (ד"ה ב' כ"ז) אכרים וכורמים בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה: