בראשית רבה יט יא

יא.    [ עריכה ]

ויאמר האדם וגו' -- ארבעה הן שהקיש הקדוש ברוך הוא על קנקנן ומצאן קנקנין של מימי רגלים, ואלו הן: אדם, וקין, ובלעם, וחזקיהו.

  • אדם, שנאמר: ויאמר האדם - האשה...
  • קין, (שם ד) ויאמר ה' לקין אי הבל וגו'. ויאמר לא ידעתי.
  • בלעם הרשע, שנאמר (במדבר כב): מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלהים...
  • חזקיהו, (ישעיה לט) מה אמרו האנשים האלה...

אבל יחזקאל מצאו בקי מכולם, שנאמר (יחזקאל לו): בן אדם התחיינה העצמות האלה? ויאמר: ה' אלהים, אתה ידעת!

אמר רבי חנינא בר פפא: לצפור שהיתה נתונה ביד צייד, פגע באחד, אמר לו: זו שבידי מה היא, חיה או מתה? אמר לו: אי בעית חיה, אי בעית מתה. כך, בן אדם התחיינה העצמות האלה? ויאמר ה' אלהים אתה ידעת: