בראשית רבה טו ו

ו. עריכה

"ויצמח ה' אלהים מן האדמה" - תני, עץ שהוא פוסה על פני כל החיים.

אמר רבי יהודה בר אלעאי עץ חיים מהלך ת"ק שנה, וכל מי בראשית מתפלגין מתחתיו.

רבי יודן בשם רבי יהודה בר אלעאי: לא סוף דבר נופו מהלך ת"ק שנה, אלא אפילו קורתו מהלך ת"ק שנה: