בעל הטורים על התורה/שמות/כז

שמות פרק-כז

(ח) נבוב לוחות תעשה אותו. נבוב עולה ששים שעד ששים אמות יכולין להוסיף על המזבח:

(. ח) אורך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים. פי' כחלק אחד מחמשים שבהר הבית כדפי' לעיל:


==פרשת תצוה==

(כ) ואתה תצוה. לא הזכיר משה בזה הסדר משא"כ בכל החומש שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה (חוץ ממשנה תורה) והטעם משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת וקללת חכם אפי' על תנאי באה ונתקיים בזה. וכתב צוואה במנורה וכן בתמיד צו את בני ישראל לפי ששניהם נוהגים בכל יום ויש בהם חסרון כיס לפיכך צריך זרוז לכן אמר בהם לשון צוואה.

תצוה בגימטריה נשים צוה. רמז להדלקת הנר לנשים חובה בשבת:

ויקחו אליך. אבל אני איני צריך לאורה:

כתית. רמז ת"י ת"כ שנים יהא נוהג הדלקת המנורה:

להעלת. חסר ו' לומר שוי"ו נרות מכבים אותם אבל נר מערבי דולק לעולם:

למאור להעלות. בגימטריה חצי לוג שמן לנר:

נר תמיד. בגימטריה בשבת: