בעל הטורים על התורה/ויקרא/יח

(ג) סמך לפרשת דם ובחוקותיהם לא תלכו. רמז שאין שוחטין בתוך הגומא שלא יחקה את המינין (בחולין):

(ה) וחי בהם. וסמיך ליה לא תקרבו לגלות ערוה לומר אע"פ שצויתי וחי בהם לא תקרבו לגלות ערוה כי בגילוי עריות יהרג ואל יעבור:

(ז) ערות אביך וערות אמך. כי שלשה שותפין יש באדם:

(יח) עליה בחייה. גימטריא אף היבמה (עם האותיות):

(יט) ואל אשה. ב'. דין ואידך ואל אשה נדה לא יקרב וכן בנדת ב' הכא ואידך בעזרא בנדת עמי הארצות שאם לא יקרב אל אשה נדה כתיב ביה צדיק הוא חיה יחיה אבל אם יקרב אליה בנדת טומאתה הרי הוא בנדת עמי הארצות:

(כט) הנפשות העשת. כתיב חסר לומר שחייב אפי' בלא התראה: