(ד) הביאני. ד' במסודה בצדקתי הביאני ה'. במראות אלהים הביאני אל ארץ ישראל. הביאני אל בית היין. הביאני המלך חדריו. זהו שדרשו חז"ל שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וזהו במראות אלהים הביאני שכלם היו נביאים וזכו למראה וכן במתן תורה הביאני אל בית היין פי' לפני הר סיני ונתן לי התורה שנדרשת בשבעים פנים הביאני חדריו והראני השמים ושמי השמים:

(ז) את אשר הקצפת. פ"א כפולה לומר קצף אחר קצף:

(ט) ואשב בהר. בגימטריא לתלמודו:

(י) ועליהם ככל. הדברים. בגימטריא זה תלמוד:

(יב) הוצאת ממצרים. פי' מהעיר צוען ובכ"מ שאומר מארץ מצרים פירוש מכל הארץ:

(יז) ואשלכם. חסר י' שפרתו י' הדברות מהם:

(יט) יגרתי. ד' דין ואידך העבר חרפתי אשר יגורתי. ואשר יגורתי יבא לי. יגורתי כל עצבותי ידעתי כי לא תנקני. יגודתי מפני האף והחמה. והתפללתי שתעביר חרפתי פן יאמרו הארץ וגו' ואשר יגורתי יבא לי' פי' לי לבדי כי אע"פ ששמעת תפלתי על ישראל לא תנקני ותמיתני במדבר ולא אכנס לארץ:

(כא) לעפר. ג' במס' אשר דק לעפר. וידק לעפר. הדק לעפר ביאשיהו כשביער העכו"ם והיינו דאמרינן בע"ג תמפרר וזורה לרוח:

(כד) ממרים הייתם. הפסוק מתחיל במ"ם ומסיים במ"ם לומר לך שכל מ' שנה שהייתם במדבר ממרים הייתם:

(כו) אדני אלהים אל תשחת. מאדני עד ובזרועך הנטויה שהוא סוף התפלה נ"ח תיבות שמצא חן לפניו ושמע תפלתו וזהו בורא ניב שפתים נוב כתיב: